logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is er trots op dat de Nota preventief jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 ‘Van nul tot later’ nu voorligt. De nota is opgesteld na een ruim participatieproces. Gesproken is gesproken met de (individuele) netwerkpartners. Naast het jongerenwerk, de kinderopvang en het onderwijs hebben eerste- en tweedelijns zorgpartijen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, Basisteam Jeugd en Gezin, GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron, input geleverd. Ook de jongeren zelf en de kennisgroep jeugd en onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad zijn betrokken. Ook de door de gemeenteraad geleverde input tijdens de beeldvormende avond is in de nota opgenomen.

Ontwikkelingsmogelijkheden jeugd

De ambities uit de Mijlpalen van Meierijstad zijn duidelijk in de nota opgenomen. Kern van deze ambities is:

– Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding.
– Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning onder andere via de jeugdzorg. Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen in Meierijstad van 0 tot 23 jaar.

Menno Roozendaal, wethouder Jeugd: “Ik geloof dat kinderen behoefte hebben aan speelruimte. Letterlijk en figuurlijk. Met het bieden van aandacht, veiligheid en liefde kunnen we in Meierijstad die basis leggen. Dat vraagt van de gemeente en haar maatschappelijke partners investeren in preventie. In een goed opgroei- en opvoedklimaat in Meierijstad. Laat dit preventief jeugdbeleid daar een goed fundament voor zijn.“

Gezin, Jeugd
Tip de redactie!