Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het wekelijks overleg besloten over onderstaande punten:

Functiewaardering HR21 gemeente Meierijstad

De stuurgroep van de oprichting van Meierijstad heeft in 2016 de documenten functiewaardering vastgesteld. Het college van Meierijstad stelt de documenten definitief vast. Deze werden tegelijk met de organisatiefilosofie, de organisatiestructuur en de definitieve plaatsingen aan het college voorgelegd. Het college heeft besloten de functies en functieschalen van de ambtelijke organisatie vast te stellen op basis van een functiewaarderingssysteem. Met behulp van het functiewaarderingssysteem HR21 zijn alle functies van de ambtelijke organisatie nader uitgewerkt.

Inrichting ambtelijke organisatie gemeente Meierijstad

De stuurgroep van de oprichting van Meierijstad heeft in 2016 de organisatiefilosofie, de organisatiestructuur en het formatieplan vastgesteld. Het college van Meierijstad stelt de documenten met betrekking tot de inrichting van de ambtelijke organisatie Meierijstad definitief vast. Dit voorstel werd tegelijk met de definitieve plaatsingen en de functiewaardering aan het college voorgelegd. Het college heeft besloten de organisatiefilosofie en organisatiestructuur voor de ambtelijke organisatie vast te stellen. De organisatiefilosofie geeft de wijze van samenwerken binnen de organisatie aan om de visie 2025 te kunnen realiseren. In de notitie organisatiestructuur zijn de structuur en formatie voor Meierijstad uitgewerkt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 3′ Eerde

Namens Ploegmakers investeringen b.v. is een verzoek ingediend voor het omzetten van een groenteschoonmaakbedrijf naar een bedrijfsverzamelgebouw aan Den Dubbelen 3 te Eerde. Het initiatief voorziet in het realiseren van kleinere bedrijfsruimten voor bijvoorbeeld opslag en kleinschalige bedrijvigheid. Hier tegenover staat het beperken van een milieucategorie tot ten hoogste 3.1 (lager dan de huidige), een specifieke bestemming als bedrijfsverzamelgebouw en ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van sloop en landschappelijke inpassing.

De initiatiefnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden en daardoor kan het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven worden voor terinzagelegging. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 3’ en geeft het ontwerpbestemmingsplan vrij voor terinzagelegging.

Principeverzoek Boschweg 43, Schijndel

Door de bouwplannen neemt de verdichting aan de Boschweg 43 toe. Dit is uit stedenbouwkundig perspectief niet gewenst. Ook vallen de bouwplannen niet binnen de rooilijn en is onduidelijk of parkeren op eigen terrein wat betreft boswchweg 43 wordt ingevuld. Het college verleent geen medewerking aan de verdere herontwikkeling (en dus oprichting van woningen) op het perceel aan de Boschweg 43 te Schijndel.

Ondertekening fase 3 Jongeren Op Gezond Gewicht Meierijstad (kern Veghel).

Overgewicht en obesitas onder de jeugd is een groeiend probleem. In 2010 heeft Veghel dit probleem onderkend en is als een van de eerste gemeenten in Nederland gestart met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De aanpak kenmerkt zich door op lokaal niveau met veel diverse partijen samen te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde jeugd.

Een van de pijlers van de JOGG aanpak is publiek private samenwerking. In Veghel is deze formeel vormgegeven en valt de aanpak onder de regie van Stichting Veghel Gezond Sportief. In deze stichting is zowel het onderwijs, bedrijfsleven, sport als overheid vertegenwoordigd. In 2016 werd de vraag gesteld aan de stichting om als koplopergemeente de 3e fase van

JOGG in te gaan. Het bestuur was eind 2016 van mening dat we zeker nog aangesloten moesten blijven, ook met het oog op de vorming van de gemeente Meierijstad. Deze intentie is vastgelegd in een verklaring en het college heeft besloten deze te ondertekenen. Het college heeft ook de ambitie om JOGG in geheel Meierijstad te implementeren. JOGG wordt belegd binnen de portefeuille van wethouder Witlox.

Principeverzoek Mgr. van de Venstraat 2-4 te Wijbosch

Initiatiefnemer wil Mgr. Van de Venstraat 2-4 herinrichten voor woningbouw. Hiervoor zijn twee verschillende verkavelingsvarianten voor grondgebonden woningen opgesteld. Het college heeft besloten in principe medewerking aan het bouwplan (op basis van variant 4) aan de Mgr. van de Venstraat 2-4 te Wijbosch onder de voorwaarde dat de woningen aan de Mgr. Van Venstraat voortuintjes krijgen.

Principeverzoek Mgr. Bekkersstraat 165, Schijndel

Initiatiefnemer wil in de tuin van de Mgr. Bekkersstraat 165 een vrijstaande woning oprichten. Dit wil de initiatiefnemer mogelijk maken door de woningbouwmogelijkheid aan de Vlagheide 2 in te wisselen voor een bouwkavel aan de Mgr. Bekkerstraat 165. Het is beleidsmatig niet mogelijk om deze woningbouwmogelijkheid in te wisselen. Daarnaast is er volkshuisvestelijk geen behoefte aan een nieuwe vrijstaande woning en kan de initiatiefnemer geen beroep doen op de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de oprichting van een vrijstaande woning aan de Mgr. Bekkerstraat 165 te Schijndel.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Veghel – West.

Het sluiten van de overeenkomst is een eerste stap in het proces om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak van een aantal grondwaterverontreinigingen in Veghel – West. Na instelling van de gebiedsgerichte aanpak wordt de gebiedsbeheerder verantwoordelijk voor de pluimen (restverontreiniging). Het college stemt in met de conceptovereenkomst, gericht op deze gebiedsgerichte aanpak van een aantal grondwaterverontreinigingen in Veghel-West. De burgemeester mandateert de bevoegdheid tot ondertekening van deze overeenkomst aan wethouder H.G.W.M. van Rooijen.
Tip de redactie!