Lijst Blanco vraagt aandacht voor alternatief plan N279

De MKBA gaf aan dat geen enkele van de voorgestelde opties een positieve kosten baten-verhouding kent. Als gevolg is het wat betreft Lijst Blanco goed om een nieuw alternatief voor te stellen.

Om een goede doorstroming in Veghel te waarborgen stel Lijst Blanco enkele voor de hand liggende aanpassingen voor. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen: ‘Deze relatief makkelijke aanpassingen moeten volgens ons eerst en bovenal Meierijstad en de kern Veghel dienen, maar dat hiermee ook nog het regionaal belang gediend wordt is zeker een positieve bijkomstigheid.’

Lijst Blanco ziet de mogelijkheid van het aanleggen van twee parallelle wegen op het huidige tracé. Tegen het kanaal aan, te beginnen bij de A50 tot voorbij de Taylorbrug. Een van deze twee parallelle wegen, degene het dichtst tegen het kanaal aan, is een 2×1: een rijbaan alleen voor doorgaand verkeer dat van noord naar zuid en vice-versa gaat. Direct ten oosten van deze doorgaande weg wil de partij ook een weg, eveneens een 2×1, voor plaatselijk verkeer. Dit verkeer kan enkel richting het oosten af slaan, ook wanneer men bijvoorbeeld op De Dubbelen moet zijn, waardoor dit verkeer het doorgaande verkeer nooit kan kruisen. Van Zutphen: ‘Scheidt je deze twee verkeersstromen, dan bevordert dat de doorstroming enorm.’

Voor de problemen rondom de Corridor denkt Lijst Blanco ook een simpele en toch doeltreffende oplossing te kunnen realiseren. Nogmaals Van Zutphen: ‘Een brug tussen de Dubbelen en de Amert, op het tracé van het voormalige Duits Lijntje, zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen aan weerszijden van het kanaal goed verbonden zijn en de rijtijd hiertussen veel korter wordt. Ook wordt de verkeersdruk op de Taylorbrug hierdoor minder, met name vanwege het feit dat het zware vrachtverkeer niet meer enkel op deze brug is aangewezen om het kanaal over te steken.’ Deze optie treft volgens de partij echter alleen optimaal haar doel wanneer ook voor de eerdergenoemde scheiding van lokale en doorgaande verkeersstromen gekozen wordt, via de twee maal 2×1 rijbanen-constructie.
De brug kan vervolgens aangesloten worden op een rotonde op de kruising Kennedylaan/Pattonweg aan de westzijde van het kanaal en kan vervolgens, aan de andere kant, aansluiten op een nieuw te ontwikkelen rotonde tussen de wegen De Amert en Pater v De Elsenlaan op het spoortracé. Hier kan ook nog een verbinding gemaakt worden met de Ncb-laan.

Met betrekking tot Keldonk heeft volgens de partij een verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen beide zijden van het kanaal de hoogste prioriteit. Van Zutphen: ‘Mochten er aanpassingen worden gedaan, dan moet deze voorwaarde gehandhaafd blijven. Met betrekking tot deze eventuele aanpassingen gaat onze voorkeur ernaar uit om de zuidelijke variant bij Keldonk te realiseren, waarin de aansluiting op de N279 uitgebreid wordt met een brug voor alle verkeer óver het kanaal. Een afzonderlijke fietsersbrug kan hierdoor achterwege blijven. Voordeel aan de zuidelijke variant in combinatie met een brug over het kanaal is eveneens dat de weg hier beneden maaiveld gelegd kan worden, waardoor de landschappelijke inpassing beter is.’

Tot slot: ‘Wanneer alle voorgaande maatregelen gerealiseerd worden, dus een brug over het kanaal ter hoogte van het Duits Lijntje in combinatie met twee keer 2×1 rijbanen langs het kanaal – waardoor doorgaand en plaatselijk verkeer gescheiden worden – en daarnaast de aansluiting op N279 bij Keldonk wordt uitgebreid met een brug zodat het dorp niet splijt, zorgen we voor verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Veghel en waarborgen we de leefbaarheid in zowel Veghel als Keldonk.’
Tip de redactie!