logo Gemeente Meierijstad

Op 25 juni zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een gezamenlijke commissievergadering worden gehouden van de commissies Ruimte Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij. De vergadering zal om 19.30 uur van start gaan.

Agendapunten commissievergadering:

• Jaarverslag en jaarrekening 2018
• 1e bestuursrapportage 2019 en daarbij behorende begrotingswijziging 2019
• Kadernota 2020

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?

Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht via www.meierijstad.nl. Aanmelding is mogelijk tot 24 juni, 12.00 uur.

Uitgelicht:

Jaarverslag en jaarrekening 2018

In de jaarstukken legt het college financieel en beleidsmatig verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer van het voorgaande jaar. De beoordeling van getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening vindt door de accountant plaats. De raad
verleent bij het vaststellen van de jaarstukken decharge aan het college.

Kadernota 2020

In de kadernota wordt richting gegeven aan het te voeren beleid voor de komende jaren, waarbij een integrale afweging plaatsvindt van middelen in de brede zin van het woord. Deze integrale afweging vormt het kader voor het college om de programmabegroting en meerjarenraming uit te werken.
Tip de redactie!