Gemeente enthousiast over project kinder- en jeugdpsychiatrie van de Schijndelse huisartsen

logo-gemeente-schijndelEen aantal huisartsen heeft het plan opgepakt om te komen tot versterking van kennis voor het tijdig herkennen en onderkennen van psychische dan wel psychiatrische problematiek bij jeugdigen. De huisartsen zijn van oordeel dat er een verbeterslag nodig en mogelijk is om op een juiste wijze zorg te verlenen aan kinderen met psychische problemen. Samen met Karakter, Universitair Centrum, is een project ontwikkeld met een groot innovatief karakter. De gemeente heeft voor dit project een subsidie van € 33.000,00 verleend, zijnde 50% van de kosten, waardoor er echt sprake is van een gezamenlijke inspanning.

Wethouder Roozendaal: “Samenwerking tussen de Schijndelse huisartsen en ons sociaal wijkteam en centrum voor jeugd en gezin is belangrijk.” Wethouder Witlox voegt hieraan toe: “De huisartsen en de gemeente zien meerwaarde in die samenwerking en met dit soort innovatieve projecten verbeteren we de zorg in Schijndel en houden we waar mogelijk de zorg dicht bij huis”.

 Doelen van project

Vergroten van kennis: De huisartsen en de Praktijkondersteuner GGz zijn beter in staat om te differentiëren welke kinderen wel of niet doorverwezen dienen te worden naar de basis/specialistische GGz en welke kinderen juist niet, omdat die door de huisarts/POH-GGz of Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) zelf behandeld kunnen worden. Hierdoor vindt de eerste kwaliteitsverbetering plaats. Daarnaast het inzetten van kennis uit de 2/3e lijnszorg: bij complexe triage kan het tijdig consulteren van een professional uit de 2e/3e lijnszorg leiden tot een betere triage en kan er zo optimaal maatwerk geleverd worden. Hierdoor vindt een tweede kwaliteitsverbetering plaats.

Samenwerking

Het betreft een samenwerkingstraject van huisartsen, Karakter Universitair Centrum en Basisteam Jeugd. De praktijkondersteuner jeugdGGZ vervult een belangrijke spilfunctie. Uitgangspunt binnen het project is dat alleen kinderen met ernstige psychische klachten thuishoren in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (JGGz) en dat deze zorg tijdig ingezet dient te worden. De drempel voor ouders is richting huisarts aanmerkelijk kleiner en daardoor wordt benodigde zorg meer bereikbaar. Het bevordert bovendien de sectoroverstijgende samenwerking tussen huisarsten en hulpverleners.
Tip de redactie!