Het college van B&W heeft in haar wekelijkse overleg de volgende besluiten genomen:

Besluitenlijst college B en W

Regionale subsidieregeling bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid

Meierijstad maakt voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang deel uit van de regio Meierij en Bommelerwaard met als ‘s-Hertogenbosch als centrumgemeente. Voor deze regio hebben de fusiegemeenten in 2016 gekozen. Als gevolg van deze keuze is de Regiovisie Beschermd Wonen & Maatschappelijke- en verslaafdenopvang 2016-2020 sinds 1 januari 2017 van toepassing voor heel Meierijstad. Stimuleren van zelfregie-initiatieven en inzet van ervaringsdeskundigheid is één van de acties in de regiovisie. Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang 2017 is een jaarlijks regionaal budget van € 80.000 dergelijke initiatieven te stimuleren. Het toekennen van budget aan lokale/regionale initiatieven dient geregeld te worden in een subsidieregeling.  Het doel van de subsidieregeling is lokaal en/of regionaal activiteiten stimuleren op het gebied onderlinge hulp en inzet van ervaringsdeskundigen. De initiatieven zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners met een belemmering van psychische aard. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het herstel en/of aan de op herstel gerichte ondersteuning en/of aan de individuele en maatschappelijke acceptatie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Er kan maximaal € 10.000 subsidie per aanvraag worden verstrekt. Het subsidieplafond voor 2017, 2018, 2019 is € 80.000 per jaar.

Op basis van de regiovisie zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Wmo specialistische hulp afspraken gemaakt over gezamenlijke besluitvorming. Daarom wordt de regeling ter instemming voorgelegd aan de regiogemeenten voordat de gemeente ’s-Hertogenbosch tot vaststelling en uitvoering over gaat.

 (De communicatie rondom Regionale subsidieregeling bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid gebeurt centraal vanuit Den Bosch)

 Verzoek tot realisatie van opslagloods, watersilo’s en Bed & Breakfast in Erp

Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een opslagloods, het aanleggen van drie watersilo’s en de realisatie van een Bed & Breakfast aan de Bolst  in Erp. Met uitzondering van de opslagloods zijn de ontwikkelingen in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e Ontwikkelplan’. Wel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de aanleg van de watersilo’s mogelijk zou kunnen worden. Met de watersilo’s wordt 80 tot 90 procent van het water hergebruikt. Ook kunnen ziektekiemen uit het water worden gefilterd en kan de oogst hiertegen worden beschermd. Daarmee leveren de silo’s een positieve bijdrage aan de gezondheid- en duurzaamheidsambities van dit college.

De Bed & Breakfast is op diverse onderdelen in strijd met het bestemmingsplan. Het college besluit dan ook om geen medewerking te verlenen aan de komst van de Bed & Breakfast.

Aan de realisatie van de opslagloods en de drie watersilo’s werkt het college in principe wel mee.

 Convenant Groene handhaving Noord-Brabant en Interventie-arrangement Wildcrossen

Het bestuurlijk Platform Omgevingsrecht Noord-Brabant (BPO) vraagt alle gemeenten van Noord-Brabant deelnemer te worden van het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant. Het eerste deelprogramma is het Interventie-arrangement Wildcrossen.

Belangrijkste doel van het convenant is om het mogelijk te maken dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Wettelijk gezien is het optreden van boa’s beperkt tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever. Het college besluit tot het aangaan van het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en het Interventie-arrangement Wildcrossen.

 

Betaling bijdrage Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf voor Veghel over 2017 en 2018

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf vraagt net als voorgaande jaren om een financiële bijdrage. Door ISD Optimisd is sinds 2011, in opdracht van de gemeente Veghel, jaarlijks een bijdrage van

€ 7.000,- verstrekt per jaar voor de hulpverlening in noodsituaties aan ouders met financiële problemen voor kosten voor hun kinderen. De Stichting helpt in noodsituaties kinderen om mee te doen aan onderwijs, en maatschappelijk leven op en rond de school, in gevallen waarin de reguliere dienstverlening van o.a. de gemeente niet direct volledig kan voorzien, of niet toereikend is. In 2016 is hulp verleend aan 42 kinderen en is o.a. een fietsproject uitgevoerd. Leergeld is daarnaast vindplaats voor de gemeente van mensen met financiële problemen.

Daarom is voortzetting van een financiële bijdrage voor 2017 en voor 2018 gerechtvaardigd. In Schijndel en Sint-Oedenrode worden vergelijkbare activiteiten uitgevoerd door o.m. de Vincentiusvereniging.

Het college besluit, conform de  werkwijze bij ISD Optimisd vanaf 2011 tot 2017, een bedrag van €  7.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor  2017 en voor  2018.

Raadsinformatiebrief stand van zaken lokale omroep Meierijstad

Op grond van de Mediawet wordt binnen een gemeente aan slechts één lokale omroep een zendmachtiging verleend. De omroepen hebben in goed overleg gezamenlijk besloten dat TV Meierij en LOS samen een nieuwe omroep voor Meierijstad oprichten en dat Skyline een andere richting kiest. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

Begroting 2018 en Jaarrekening 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Het college besluit kennis te nemen van de Begroting 2018 en Jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost en de kadernota zonder zienswijze met een raadsinformatienota door te geleiden aan de raad.

 Alternatief N279 Veghel-Asten in Meierijstad

De stuurgroep N279 Veghel-Asten heeft op 20 april 2017 een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Afgesproken is dat de gemeente Meierijstad op een later moment met een standpunt en advies over de oplossingen Veghel en Keldonk komt. Het college heeft kennis genomen van de concept Factsheets opwaardering N279, Maatschappelijke kosten en baten van de N279 en de N279 strategie en aanpak. Het college stemt niet in met het voorlopig voorkeursalternatief van de stuurgroep en kiest als alternatief voor de N279 bij Veghel en Keldonk voor een integraal maatregelenpakket. Het college legt deze keuze voor aan de gemeenteraad. Het standpunt van de raad wordt door de wethouder verdedigd in de stuurgroepN279 Veghel-Asten. De provincie neemt het uiteindelijke besluit.

 

 

Tip de redactie!