Wat heeft de gemeenteraad besloten op 8 november?

logo Gemeente Meierijstad

Vorige week donderdag, 8 november,  vergaderde de gemeenteraad in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.  In deze vergadering werd gesproken over diverse onderwerpen. Hieronder kunt u lezen welke besluiten de gemeenteraad in deze vergadering genomen heeft.

Hamerstukken

 • Instemming zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord;
 • Wijziging Financiële verordening gemeente Meierijstad 2017;
 • Vaststelling bouwverordening gemeente Meierijstad;
 • Vaststelling bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’;
 • Vaststelling toeristisch-recreatieve visie Meierijstad.

Nieuw burgercommissielid

Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd: de heer Janssen van de fractie D66. D66 heeft daarmee vier burgercommissieleden. Dit is het maximum aantal dat elke fractie voor benoeming kan voordragen.

Bespreekstukken

Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten, waarbij door fracties amendementen en/of moties zijn
ingediend:

 • Programmabegroting 2019/meerjarenraming 2020-2022 gemeente Meierijstad
 1. Amendement Hart voor Schijndel: Toevoeging ‘Buurthuis Boschweg Schijndel’ aan lijst van ‘investeringen 2019 lange route’: unaniem aangenomen.
 2. Amendement Lijst Blanco: Toevoeging Onderwijsvoorzieningen in Nijnsel ‘als groot project’ in kader van paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: unaniem aangenomen.
 3. Amendement Gemeentebelang Meierijstad: Beschikbaarstelling bedrag voor informeren raad over mogelijke Randweg in Erp: verworpen (3 stemmen voor, 31 tegen).
 • Vaststelling Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
 1. Raadsbreed amendement (aanpassing heffingsgebied in Schijndel): unaniem aangenomen.
 • Vaststelling duurzaamheidsvisie Meierijstad
 1. Motie D66 (stimulering klimaatbestendige woningen enbuitenomgeving) aangenomen (31 stemmen voor, 4 tegen).
 2. Motie PvdA (aanjaagfunctie duurzaamheidsprojecten): aangenomen (33 stemmen voor, 1 tegen).

Tip de redactie!