Vanavond gemeenteraadsvergadering Meierijstad

Vanavond is er een raadsvergadering in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode. Hieronder de agenda van deze vergadering. Je kunt kijken naar een een livestream van deze vergadering, klik daarvoor op de link.

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal

Aanvang: 19:30

Eindtijd: 22:30

Voorzitter: M.A. Fränzel

Toelichting: De op deze agenda vermelde onderwerpen zijn op 15 juni 2017 behandeld in de commissies.

Videoverslag:

Link naar video

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Installatie extern lid Rekenkamerfunctie Meierijstad

4 Rondvraag

5 Vragen artikel 33 Reglement van Orde

6 Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 april 2017, notulen 20 april 2017 en besluitenlijst 18 mei 2017

7 Lijst ingekomen stukken

7.a Bestuurlijke stukken

7.b Stukken van het college van burgemeester en wethouders

7.c Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven

7.d Moties van andere overheden

8 Kaderstelling fairtrade Meierijstad

9 Vaststelling gebiedsgericht grondwaterbeheer Veghel West

10 Aanwijzing accountant voor controlejaar 2017

11 Vaststelling controleverordening Meierijstad 2017

12 Vaststelling nota waardering en afschrijvingsbeleid 2017 Meierijstad

13 Vaststelling regeling instrumenten ruimtelijke ordening

14 Inititiatiefvoorstel Hart voor Schijndel ‘Burgers richten straten in’

15 Advies over voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten

15.a Inspreekreacties N279 beeldvormende avond 8 juni 2017

16 Vaststelling algemene subsidieverordening Meierijstad 2018

17 Vaststelling nota beleidsregels reserves en voorzieningen 2017

18 Sluiting

 
Tip de redactie!