Op 5 juli kwam de gemeenteraad van Meierijstad bijeen voor de laatste vergadering voor het zomerreces. Tijdens tijdens deze vergadering werden er weer een flink aantal agendapunten behandeld. Een aantal punten stond als hamerstuk op de agenda, maar over diverse punten werd er flink gediscussieerd.

Je kunt de raadsvergadering hier terugkijken:

In het kort werden onderstaande punten besproken:

 • Benoeming G.J.M. van Mil benoemd als burgercommissielid van de fractie Gemeentebelang Meierijstad
 • Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 44
 • Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Borne 1-1a, Schijndel
 • Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan Bernhoven 2018, Veghel
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • Speelautomatenhalverordening
 • Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant en WSD
 • Algemeenbelangbesluit wet Markt en Overheid
 • Archiefverordening Meierijstad 2018
 • Informatiebeleidsplan 2018-2022 gemeente Meierijstad
 • Gezondheidsbeleid ‘Samen gezond in Meierijstad’ 2018-2021
 • Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (3e wijziging)
 • Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Meierijstad 2018. Hierbij is een amendement aangenomen van Gemeentebelang Meierijstad, CDA, Team Meierijstad, Hart voor Schijndel en PvdA. Het bedrag voor het in behandeling nemen van een aanvraag om planschade is vastgesteld op € 300,-.
 • Welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’. Hierbij is een amendement aangenomen van VVD, Team Meierijstad, Lijst Blanco en PvdA (uitbreiding excessenregeling). Verder is een motie aangenomen van CDA, Team Meierijstad, D66 en PvdA over onderzoek systematiek welstandstoetsing;
 • Woonvisie en krediet voor herijking woningbouwprogramma. Naast een amendement (actievere houding t.a.v. realiseren woningbouw voor behoud voorzieningen in wijk en dorp) zijn de volgende moties aangenomen:
  1. Motie van Hart voor Schijndel, PvdA, SP en D66 over onderzoek sociale woningbouw door private partijen;
  2. Motie van Hart voor Schijndel, Lijst Blanco, SP, D66, PvdA en CDA over onderzoek naar mogelijkheden voor kleine woonvormen.

Wilt u meer hierover weten?
Zie de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Tip de redactie!