Sturing op realisatie sociale huurwoningen in nieuwe bouwplannen

logo Gemeente Meierijstad

Op 5 juli van dit jaar heeft de gemeenteraad van Meierijstad haar eerste Woonvisie vastgesteld met daarin het voornemen om de komende 10 jaar 25% van het woningbouwprogramma te realiseren in sociale huur. Diezelfde avond heeft de raad met een
motie besloten te onderzoeken of we private grondexploitanten konden verplichten een percentage sociale huurwoningen in hun plannen te realiseren.

Resultaten

Nu we met de Woonvisie duidelijkheid hebben over de opgave sociale woningbouw, kijken we in hoeverre de lopende woningbouwplannen in deze opgave kunnen voorzien. Als er een tekort aan sociale huurwoningen in de huidige plannen zit, worden de mogelijkheden onderzocht of er in deze plannen nog (bij) te sturen is op de realisatie van sociale huurwoningen. Voor nieuwe plannen geldt dat we aan de start van het plan meteen gaan sturen op het aandeel sociale huur. Bij nieuwe plannen met minimaal 4 woningen, wordt vanaf nu de stelregel gehanteerd dat 25% van het plan in sociale huurwoningen moet voorzien. Daarmee behandelen we alle initiatiefnemers van nieuwe plannen gelijk. Iedereen gaat dan meedoen om deze maatschappelijke opgave te realiseren. Ook krijgen we daarmee meer diversiteit binnen ieder woningbouwplan. We voorkomen daarmee dat grondposities worden overgewaardeerd en sociale huurwoningen te eenzijdig worden geassocieerd met gemeentelijke gronden en gebouwen. En zeker zo belangrijk: hiermee stimuleren wij de samenwerking tussen marktpartijen en corporaties.

Samen deze maatschappelijke opgave realiseren

Voor sommige plannen zal het lastig zijn om deze opgave praktisch binnen het eigen plan te realiseren. De omvang van het plan of de locatie kan daarbij een rol spelen. In zulke situaties verwacht de gemeente van de initiatiefnemer dat deze de samenwerking met andere plannen zoekt
om toch een bijdrage in deze opgave te leveren en daar ook creatief in is.

Bouwen, Woning
Tip de redactie!