Samenwerking bekrachtigd tussen gemeente, woningbouwverenigingen en huurders met ondertekenen van prestatieafspraken

logo Gemeente Meierijstad

Op 29 november hebben de gemeente Meierijstad, de corporaties Area, Woonmeij en Brabant Wonen en de huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken getekend. Met de vaststelling van de Woonvisie in juli dit jaar ligt er een duidelijke basis om tot concretere afspraken te komen. We hebben dit jaar een hele stap gezet in de samenwerking om op deze manier komend jaar tot nog concretere resultaten te komen die er toe doen voor de woningbehoefte in Meierijstad.

Resultaten

Met de Woonvisie hebben we nu duidelijkheid over de opgave sociale woningbouw en hebben we meer beeld van waar we op thema’s als duurzaamheid, de relatie tussen wonen, welzijn en zorg en leefbaarheid naar toe willen. Met deze afspraken kunnen we nog meer richting geven aan onze inzet om tot concrete realisatie te komen op de verschillende thema’s.

Samenwerking

Sinds de fusie is er intensief samengewerkt tussen gemeente en corporaties, zowel in het proces van de Woonvisie, als binnen het Aanjaagteam sociale woningbouw en het proces om tot prestatieafspraken te komen. Met het instellen van themawerkgroepen met zowel een kartrekker vanuit de gemeente als vanuit de corporatie en met deelname van de huurders en specialisten binnen gemeente en corporaties willen we zorgen voor een continue en integrale samenwerking op de thema’s. Samen sterker staan op de maatschappelijke opgaven die er binnen deze thema’s liggen.

Bouwen, Woning
Tip de redactie!