Raadsvergadering gemeente Meierijstad op 19 december

logo Gemeente Meierijstad

Op 19 december komt de gemeenteraad bijeen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Men zal dan een besluit nemen over de onderwerpen die vorige week in de commissies zijn behandeld.

Op de agenda staan:

• Benoeming burgercommissieleden (schriftelijke stemming). Voorstel is om mevrouw Troeijen en de heer Soedamah -op voordracht van de fractie van Hart- te benoemen tot burgercommissielid

Hamerstukken:

• Verzoek nieuw onteigeningsbesluit voor realisatie bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
• Bestemmingsplan De Geerstraat ongenummerd, Sint-Oedenrode
• Bestemmingsplan Kindcentrum Nijnsel
• Hernieuwen bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
• Aanwijzing Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode als toekomstige herontwikkellocatie
• Belastingverordeningen Meierijstad 2020
• Regiovisie en samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
• Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost Brabant
• Realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding openbare basisschool ‘De Uilenbrink’ te Veghel

Bespreekstukken:

• Voorbereidingskrediet herinrichting Markt Sint-Oedenrode
• Verordening tot wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 e.v. Meierijstad
• Uitwerking principescenario’s voor toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie

Wilt u een vergadering bijwonen?

U bent van harte welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken
via de livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Kerstreces

Vanwege het kerstreces zijn er de komende weken geen raadsbijeenkomsten.De eerstvolgende vergadering is op 9 januari 2020. De agendacommissie vergadert dan over de nieuwe vergadercyclus.
Tip de redactie!