logo Gemeente Meierijstad

Onderstaand de agenda voor de raadsvergadering van 31 januari. Deze openbare vergadering zal vanavond vanaf 19.30 uur plaatsvinden in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Een aantal onderwerpen is op 24 januari in de commissie behandeld. De commissie heeft advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk).

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen 19 en 20 december 2018
6. Ingekomen stukken
7. Benoeming burgercommissielid
Hamerstukken:
8. Vaststelling rechtspositieregelingen griffie Meierijstad
9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’ (onder voorbehoud)
Bespreekstuk:
11. Vaststelling nota integraal preventief jeugdbeleid en verlenging looptijd regionaal deel beleidsplan
jeugdhulp 2015-2018
12. Motie vreemd aan de orde: Bomen- en heestershotel
13. Sluiting

Je kunt de raadsvergadering online volgen:

 
Tip de redactie!