Overgangsregeling gasaansluitingen Meierijstad

Op 1 juli a.s. vervalt de aansluitverplichting voor aardgas. Dat betekent dat alle vergunningsaanvragen vanaf 1 juli aardgasvrij moeten zijn. Omdat deze wet op zeer korte termijn is ingevoerd, is er door de regering een overgangsperiode ingesteld tot 1 januari 2019. In die periode kunnen gemeenten uitzonderingen maken.

Faire kans

“Het rijk heeft het gas erop gezet om van het gas te komen” aldus wethouder Harry van Rooijen. “Een ontwikkeling die past in onze duurzaamheidsambities om in 2050 energieneutraal te zijn. Maar het tempo waarmee de wetswijziging wordt ingevoerd is erg hoog. We begrijpen dat deze snelheid vooral voor niet-professionele bouwers als een onaangename verrassing kan komen. Daarom is de gemeente Meierijstad bereid om tijdens de overgangsperiode in bepaalde gevallen uitzonderingen te maken.”

Aardgasvrij

Uitgangspunt is dat alle vergunningsaanvragen vanaf 1 juli aardgasvrij dienen te zijn. In de overgangsperiode staat de gemeente uitsluitend aardgasaansluitingen toe als de initiatiefnemer daartoe een schriftelijk verzoek indient. Het verzoek moet dus onderbouwd zijn. Steekhoudende argument kan bijvoorbeeld zijn dat alsnog gasloos bouwen grote vertraging geeft. Als dat het geval is wordt het verzoek behandeld en getoetst aan een vastgesteld afwegingskader.

Ondersteuning

Alle initiatiefnemers die bij de gemeente bekend zijn, hebben inmiddels een brief ontvangen met een uitleg over de aanpassingen van de Gaswet en de overgangsregeling in Meierijstad. Daarin raadt de gemeente een vergunningsaanvraag met een aardgasaansluiting nadrukkelijk af. De brief heeft als doel initiatiefnemers zo goed mogelijk voor te lichten, zodat ze op basis van die informatie een goede afweging kunnen maken. En zich realiseren welk risico ze nemen t.a.v. bijvoorbeeld legeskosten of investeringen in een gasaansluiting voor een woning die op termijn alsnog aardgasvrij moet worden. Tegelijk werkt de gemeente aan een pakket van stimuleringsmaatregelen die burgers helpen om energieneutraal te bouwen. Eind 2018 is dat beschikbaar.

Aardgas

Tip de redactie!