Minder eigen bijdrage voor iedereen met een WMO vanaf 1 januari

Burgemeester en wethouders van Schijndel , Sint- Oedenrode en Veghel hebben besloten om per 1 januari 2017 geen eigen bijdrage (CAK) te vragen van inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening en een verzamelinkomen tot 110%. Daarnaast wordt er volgend jaar een lagere kostprijs doorgevoerd voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Samen met de maatregelen van het Rijk betekent dit dat de eigen bijdrage in 2017 voor iedereen met een Wmo-voorziening (zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding of een hulpmiddel) in Meierijstad lager uitvalt.

Zorg wordt toegankelijker
De gezamenlijke wethouders mevrouw  Hendriks (Sint- Oedenrode), de heer Van Rinsum (Veghel) en de heer Witlox (Schijndel):   “Uit onderzoek blijkt dat mensen zorg mijden vanwege de hoogte van de eigen bijdrage (CAK). Door minder eigen bijdrage te berekenen, wordt Wmo-ondersteuning toegankelijker. De inhoud van de eigen portemonnee speelt een minder grote rol. Hierdoor kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft.”

Geen eigen bijdrage tot 110% sociaal minimum
Wmo-klanten die een verzamelinkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben, betalen per 1 januari 2017 geen eigen bijdrage meer. Dit betekent een lastenverlichting voor de inwoners met de kleinste portemonnee.

Het CAK baseert de eigen bijdrage op het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Het verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte. Is uw inkomen en/of eventuele vermogen (veel) lager geworden dan twee jaar geleden? Neem dan contact op met het CAK. Zij passen op verzoek uw eigen bijdrage aan op uw huidige situatie.

Lagere kostprijs
De colleges hebben tevens besloten om in Meierijstad voor de berekening van de eigen bijdrage Wmo een lagere kostprijs te hanteren voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit betekent dat de eigen bijdrage van een cliënt voor bijv. dagbesteding nooít meer kan zijn dan € 14 per dagdeel. Afhankelijk van inkomen, vermogen en gezinssituatie is de feitelijke bijdrage vaak lager, bijvoorbeeld wanneer de minimaregeling voor van toepassing is. De gebruiker betaalt nooit meer dan de door het CAK berekende maximale periodebijdrage.

Maatregelen van het Rijk
Ook het Rijk heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten (eigen bijdrage) per 1 januari 2017 te verlagen.

De besluiten van het Rijk luiden als volgt:

  • De laagste maximale periodebijdrage voor alle eenpersoonshuishoudens wordt verlaagd van
    € 19,40 naar € 17,50. Voor AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens gaat de bijdrage van € 27,80 naar € 17,50.
  • Niet AOW-gerechtigde meerpersoonshoudens met een inkomen tot en met € 35.000 betalen vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer.
  • De eigen bijdrage stijgt vanaf de door het rijk bepaalde inkomensgrenzen voor alle gebruikers minder snel als gevolg van de verlaging van het marginaal tarief van 15 naar 12,5%.

Wat betekent dit voor uw situatie?
U kunt vanaf 1 januari 2017 met de aangepaste rekenmodule berekenen wat de verlaging voor u betekent.

Nieuwe verordening, beleidsregels en besluit nadere regels
Vanaf 1 januari 2017 gelden de Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 ev., beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2017 en Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017. Deze stukken zijn terug te vinden op de gemeentelijke websites en www.overheid.nl

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dat contact op met uw Wmo- consulent. Hij/ Zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0413 (Veghel)/ 0413 –  48 19 11 (Sint Oedenrode) en 073 – 54 40 888 (Schijndel).

Tip de redactie!