Meierijstad Aardgasvrij, voorstel voor shortlist

Het traject Meierijstad Aardgasvrij nadert een volgende fase; een waarin met én voor een beperkter aantal wijken intensief gekeken wordt naar mogelijkheden en voorwaarden om aardgasvrij te worden. Het college van B&W heeft een shortlist voorgesteld. Daarop staan Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schijndel), De Bunders (Veghel), De Scheifelaar (Veghel), Oranjewijk en Dorsveld (Veghel).

Van longlist naar shortlist

Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. Daarin staat in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Meierijstad werkt daar stapsgewijs naar toe, sámen met haar inwoners. In januari jl. maakte ze de longlist met zo’n 20 wijken bekend; wijken die om technische reden (bijv. bouwjaar woningen, woningdichtheid, type woningen) kans maken als eerste van het gas af te gaan. Bij de selectie voor de shortlist is breder gekeken naar de wijken. Denk aan de leeftijdsopbouw van de wijk, het aandeel corporatiebezit, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Aangevuld met de resultaten van de digitale vragenlijst en van de avonden voor inwoners over aardgasvrij die begin februari werden gehouden.

Stapsgewijs samen verder verkennen

Wethouder van Rooijen erkent dat het een ingrijpend traject is waarin nog veel onduidelijk is. “Dit is een traject dat járen duurt, waarin kwaliteit boven snelheid moét gaan. In onze contacten met inwoners merken we dat velen positief staan tegenover verduurzaming van hun woning, maar zich tegelijk zorgen maken. En dat is heel terecht. De vraag: “wie gaat deze transitie betalen?” is een vraag die in alle gemeenten speelt en waarover ook Meierijstad duidelijkheid wil voordat we tot uitvoering overgaan. En zo zijn er nog veel meer vragen.”

De raad beslist in haar vergadering van 29 april over de shortlist. In dat kleiner aantal wijken starten vervolgens intensiever trajecten met de bewoners; daarbij wordt dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en op de kansen die er liggen om de wijk ook op andere fronten tegelijkertijd aan te pakken (bijv. klimaatbestendig maken, vergroening). Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken (naar schatting 2 à 3 uit de shortlist). Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan. Daar gaat de gemeente vanaf 2022 samen met de wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor maken. Pas daarná wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering. “Maar bovenal, willen en kunnen de bewoners de volgende stap zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? Het feit dat een bepaalde wijk ‘startwijk’ wordt, betekent niet automatisch dat we daar na de WUP ook tot uitvoering overgaan.

We willen dat inwoners daarop kunnen vertrouwen. Daarom vragen we nú al aan de raad om daarvoor een apart officieel beslismoment in te bouwen”, aldus de wethouder.

aardgas
Tip de redactie!