Meer betrokkenheid inwoners bij aanleg en onderhoud paden en inritten

logo Gemeente Meierijstad

Inwoners van Meierijstad krijgen meer mogelijkheden voor het zelf vormgeven, aanleggen en onderhouden van paden en inritten in en om hun woning of bedrijf. Het college van B&W van Meierijstad heeft nieuw beleid vastgesteld voor de aanleg en het onderhoud van paden en inritten. Het beleid wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Het nieuwe beleid biedt inwoners en ondernemers de kans om betrokken te zijn bij aanlegonderhoud- en beheer van verhardingen in de openbare ruimte van hun woon-, leef- en werkomgeving. Inwoners en ondernemers krijgen de mogelijkheid om de aanleg van inritten en paden zélf te doen. Door het zelf te (laten) doen hebben zij meer invloed op de vorm, materialen en de kosten van een inrit of pad. Samen met de betrokkenen wordt ter plekke gekeken naar de mogelijkheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er in veel gevallen meer dan één inrit mogelijk wordt.

Afspraken

Om deze participatie mogelijk te maken wordt de gebruikelijke omgevingsvergunning aangevuld met de afspraken die met de gebruiker worden gemaakt. Afspraken over verschijningsvorm, materiaalgebruik en onderhoud. Dit zorgt ervoor dat in de openbare ruimte geen zaken worden gerealiseerd die een afbreuk doen aan de veiligheid van het gebruik ervan.

Kosten

Voor een omgevingsvergunning, worden leges in rekening gebracht. De kosten van aanleg worden, indien de aanvrager dat niet zelf doet (of laat doen), apart verrekend met de aanvrager.

stratenmaker
Tip de redactie!