De heer F.A.J. (Frank) Mulkens (1955) uit Wijbosch heeft op dinsdag 23 oktober 2018 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Er is veel waardering voor de vele vrijwillige werkzaamheden die de heer Mulkens al sinds jaren verricht.

Overzicht verdiensten:

1992 – 2004: Voorzitter stichting De Geut

De heer Mulkens nam het initiatief voor de instelling van een werkgroep om te onderzoeken of privatisering van het Dorpshuis De Geut een mogelijkheid was. Hij was de katalysator om de gemeenschap te mobiliseren om het Dorpshuis te behouden. Hij legde de contacten met de gemeente en de inwoners om hen te helpen voor het behoud van deze ontmoetingsplek. Hij was verantwoordelijk voor het verbinden van de bestuursleden, die bestonden uit afgevaardigden van de diverse verenigingen uit de gemeenschap. Het bij elkaar brengen van de verenigingen en beleid uit stippelen voor de toekomst waren zijn grote verantwoordelijkheden.

2004 – 2017: Mantelzorger

De heer Mulkens heeft veel tijd gestoken in mantelzorgwerk. Hij was erg betrokken bij zijn ouders, Langzaam zijn alle taken van zijn ouders op zijn schouders terecht gekomen. Enkele maanden erna ging de mantelzorg over naar zijn schoonouders, zij deelden met hen de ouderlijke boerderij. Schoonvader bleef alleen achter en werd volledig in hun gezin opgenomen. Ook hierbij gingen geleidelijk aan alle taken over op de schouders van de heer Mulkens en zijn vrouw.

2011 – heden: Voorzitter Dorpsraad Wijbosch

Dhr. Mulkens heeft in 2011 wederom zijn verantwoordelijkheid genomen om de bevolking bij te staan in de uitvoering van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Wederom een noodkreet van de inwoners voor een nieuwe voorzitter door het overlijden van de toenmalige voorzitter. Hij was de aangewezen persoon met zijn kennis en kunde om het karwei te klaren. Een zeer belangrijk speerpunt voor de bevolking was de opening van het nieuwe Dorpscentrum De Schakel in 2013. Hiervoor is zijn inzet van groot belang geweest door de bevolking op een lijn te krijgen met de gemeente. De transitie van stichting De Geut naar de nieuwe stichting De Schakel in samenwerking met de vrijwilligers is een van zijn grootste verdienste geweest. Zijn competenties van verbinden, samenwerken, vertrouwen en respect voor de vrijwilligers zijn van onschatbare waarde gebleken. De veranderde samenleving, waarbij de overheid zich meer terugtrekt en er steeds meer verantwoordelijkheid van burgers wordt verwacht, heeft ook zijn impact gehad op Wijbosch. Ook daar waar het gaat om de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dhr Mulkens heeft hier een cruciale rol vervult, hij nam het voortouw om de bevolking mee te nemen in die participatie. Wijbosch heeft deze transitie in de loop van de jaren in samenwerking met de gemeente goed doorstaan. Het aantal vrijwilligers is enorm toegenomen. Dhr. Mulkens heeft in Wijbosch een grote rol gespeeld in de invoering van welzijn en zorg activiteiten, met als parels de vrijwillige Dagbesteding, Het afscheid nemen van dierbaren in eigen dorp, Informatie en Advies vrijwilligers, een compleet AED netwerk gerealiseerd.

2008 – 2016 Lid vestingsraad Hippische opleidingen NHB Deurne

Van 2008 tot 2016 is de heer Mulkens lid geweest van de vestingsraad van NHB Deurne namens de ouders. Het onderwijs in het centrum werd verzorgd door de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB). Het NHB Deurne was met ruim 600 studenten (in 2010) de grootste hippische beroepsopleiding in Nederland. De vestingsraad ondersteunde haar leden in de medezeggenschapsraad en overlegde met de directie en teamleiders over belangrijke schoolzaken. In die tijd was er veel te doen over de stageplekken voor studenten. De heer Mulkens heeft bij de leerlingen en ouders onderzoek gedaan over de lange werktijden, huisvesting en onkosten en hier van verslag gedaan.

Overige verdiensten:

De heer Mulkens organiseerde themabijeenkomsten over burgerkracht in sociale wijkteams. Hij was vertrouwenspersoon van voetbalvereniging Mariahout, hij was bemiddelaar voor de komst van een nieuw wijkcentrum in de Schijndelse wijk Boschweg. De heer Mulkens is enkele jaren bestuurslid geweest van Ruiterclub Eerde. Naast vergaderen verrichte hij hand- en spandiensten zoals het beheer van het clubhuis, de wedstrijdorganisatie en het terreinbeheer.Flickr Album Gallery Pro Powered By: wpfrank
Tip de redactie!