Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2021

logo Gemeente Meierijstad

Het college van B en W presenteert een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk zijn. Het college blijft investeren om de ambities uit het collegeprogramma Mijlpalen van Meierijstad verder te realiseren.

Met de kracht van samen

Het college gaat, vol overtuiging, door met wat de doelstelling was en is voor de resterende jaren van deze coalitieperiode; flink investeren in Meierijstad. De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Door in 2021 onder andere verder te investeren in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Door het woon- en leefklimaat te optimaliseren om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken verder te versterken. Door in te zetten op de versnelling van woningbouw en de juiste woningen op de juiste locaties. Door te investeren in maatschappelijk vastgoed voor veilige, toegankelijke en duurzame gemeentelijke gebouwen. Door te investeren in duurzaamheid en toe te werken naar een CO2-neutraal Meierijstad in 2050. Door te investeren in het openbaar gebied om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door de vervanging van wegen. En door de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op basis van de ervaringen van de klanten.

Met de nodige voorzichtigheid

Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten wordt steeds moeilijker. Daar komt nog bij dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis pas in 2021 echt duidelijk worden. Hiervoor is in de begroting een buffer opgenomen om toekomstige kosten op te vangen, zodat de plannen uit het coalitieakkoord door kunnen gaan. Ook stijgt de bijdrage van het Rijk opnieuw niet mee met de gestegen uitgaven voor met name WMO en jeugdzorg. Het college is daarom terughoudend geweest in het opnemen van nieuwe investeringen en concentreert zich op het realiseren van de afgesproken ambities.

Wethouder Jan Goijaarts: “We hebben stevig toegewerkt naar deze ,structureel sluitende, begroting. Met daadkracht, maar ook met gevoel voor de realiteit. Door met deze begroting 2021 de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, kunnen we mogelijke tegenvallers in de toekomst opvangen. Om vet op de botten te houden en een financieel gezonde gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en leven is en waar iedereen mee kan doen.”

De begroting is in te zien op https://meierijstad.begroting-2021.nl. De behandeling in de gemeenteraad is op 5 november.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!