logo Gemeente Meierijstad

De nieuwe duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad is met nadruk een gemeenschappelijk product. Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Ook bij de uitvoering is een actieve betrokkenheid van al die partijen essentieel. Die begeleidende boodschap geeft het college van B&W mee aan de gemeenteraad. De visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma staan op 12 november op de agenda voor de raad.

3 hoofdthema’s

In de visie is voor 3 thema’s gekozen. Energiek & verantwoord; circulair & schoon; klimaatbestendig en biodivers. Daarbinnen zijn nu al 40 projecten in beeld. Een deel daarvan is al in uitvoering. Denk aan “verduurzaming woningvoorraad” zowel via subsidieverlening aan particulieren als in samenwerking met corporaties. Andere projecten moeten nog worden opgestart. Niet alles kan tegelijk aangepakt worden. En ook het beschikbare budget voor duurzaamheid (In begroting 2019 is € 2.000.000/ jaar voorgesteld) vraagt om keuzes en fasering. De range van projecten is breed. Enerzijds zogenaamde ‘high-impact’ projecten rond zonneparken of windenergie. Daarnaast projecten met een minder grote impact, maar met een grote zichtbaarheid of groot draagvlak. En dat is belangrijk om inwoners, bedrijven en andere partijen gemotiveerd te houden. Denk bijvoorbeeld aan “bewustwording voedselverspilling en (zwerf)afval”.

Meerdere kapiteins aan het roer

Wethouder van Rooijen: “Het proces dat we nu gelopen hebben geeft mij het vertrouwen dat betrokken partijen zich bewust zijn van hun rol in de realisatie van de ambities. We hebben ze samen geformuleerd en zijn ook samen verantwoordelijk dat we die doelen gaan halen. Voor een deel zijn wij als gemeente natuurlijk in de lead; Ik noem bijvoorbeeld de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en bjjvriendelijk bermenbeheer. Maar bij veel onderwerpen is het echt aan anderen om de regie te pakken”.

Duurzaamheid
Tip de redactie!