logo Gemeente Meierijstad

Op 23 mei vergaderen de commissies Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode. De vergaderingen starten om 19.30 uur.

Op de agenda staan:

 Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

  • Bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Wilsvoortweg 3’
  • 1e herziening exploitatieplan Foodpark Veghel
  • 3e herziening exploitatieplan Veghels Buiten – Oude Ontginning
  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghelsedijk 14 – Voorbolst ongenummerd.’
  • Verzoek onteigeningsbesluit realisatie bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
  • Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak er werk van! (zie hieronder voor een toelichting)

Mens en Maatschappij

 

  • Beleidskader sociaal domein 2019 – 2022 (zie hieronder voor toelichting)
  • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Meierijstad 2019

 Uitgelicht

 Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak er werk van!

Door een snelgroeiende economie is er een groeiende vraag naar arbeidsmigranten. Er is een schatting gemaakt naar het aantal arbeidsmigranten dat woont (circa 4500-5500) en werkt (circa 8000-10000) binnen Meierijstad. Hierdoor is de ambitie opgesteld om circa 2000-2500

arbeidsmigranten extra te huisvesten. Om dit te realiseren wordt in de beleidsnota grootschalige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt.

Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022

In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de strategische visie sociaal domein vastgesteld. Het beleidskader sociaal domein is de uitwerking hiervan. ‘Mee (mogen) doen en mee kunnen doen’ loopt als een rode draad door de Strategische Visie Sociaal Domein. Deze visie vormt

de basis van de verschillende beleidsterreinen die het sociaal domein omvat. Wat betekenen de ambities en de vergezichten concreet voor de inwoners van Meierijstad?Hoe geven we invulling aan de droom in de visie? Het college stemt in met het Beleidskader Sociaal Domein

2019-2022. Het Beleidskader Sociaal Domein wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?

Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht. Aanmelding is mogelijk tot 22 mei 2019, 12.00 uur.

Adviezen

Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies neemt de raad op 6 juni hierover een besluit.
Tip de redactie!