Op donderdag 11 januari 2018 wordt er vergaderd door de commissie’s “Mens en Maatschappij” en “Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering”. De vergaderingen starten om 19.30 uur in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Zoals gebruikelijk zijn de commissies ook weer thuis te volgen via de livestream.

De agenda’s van de twee raadscommissies:

Mens en Maatschappij

  • Voorbereidingskrediet renovatie sportpark De Neul in Sint-Oedenrode
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2018
  • Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2011

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

  • Beleidsregels klachtrecht gemeente Meierijstad
  • Wegsleepverordening Meierijstad
  • Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (2e wijziging)
  • Havenbeheersverordening Meierijstad
  • Nota verbonden partijen Meierijstad Beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Meierijstad

Wilt u meer hierover weten?

Kijk voor de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Spreekrecht

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissies staat? Meldt u dan aan bij de griffie via griffie@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 10 januari 12.00 uur.

De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker
Tip de redactie!