College B&W stelt subsidies 2018 vast

Het college heeft het “Overzicht subsidies 2018” en de subsidie-plafonds voor 2018 vastgesteld. Het subsidieoverzicht laat zien welk subsidiebedrag aan welke instelling/vereniging verstrekt wordt. Het overzicht van de subsidieplafonds 2018 wordt vóór 1 januari 2018 gepubliceerd. Voor 2018 is eerder een nieuwe subsidieverordening vastgesteld.

Daarnaast loopt er een breed harmonisatietraject tot 1 januari 2019. In de tussentijd worden de subsidies, voor zover er nog geen nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld, toegekend op basis van de regels subsidiëring van de voormalige gemeentes. Hierbij is een indexeringspercentage van 2,87 % gehanteerd, tenzij al anders vastgelegd. In verband met de fusie naar Meierijstad zijn alle aanvragen, ook die te laat zijn ingediend, in behandeling genomen. De subsidiebedragen kunnen worden gedekt uit de hiervoor opgenomen posten in de begroting. Het college besluit het overzicht subsidies 2018 en
bekendmaking subsidieplafonds 2018 vast te stellen.
Tip de redactie!