Besluitenlijst college B en W Meierijstad – Week 10

Zienswijze op ontheffingsverzoek Mooiland:

In 2016 is Nederland ingedeeld in woningmarktregio’s. Dat betekent dat woningcorporaties een werkgebied hebben waarbinnen zij actief mogen zijn. Daarbuiten mogen zij niet meer starten met nieuwbouw of met de aankoop van vastgoed. Woningcorporatie Mooiland hoort bij de woningmarktregio Noordoost Brabant. De corporatie wil ook actief kunnen zijn in de gemeente Nijmegen. Mooiland heeft hiervoor op grond van de Woningwet ontheffing aangevraagd aan de Minister. Alle gemeenten in de woningmarktregio Noordoost Brabant kunnen daar een zienswijze op indienen. Het college heeft besloten om zich te onthouden van een zienswijze omdat de vraag of een ontheffing negatieve invloed heeft op de regionale woningmarkt Noordoost Brabant voor ons moeilijk te beantwoorden is. Daarvoor hebben we te weinig kennis en inzicht in de beleidsvoornemens van Mooiland en in de regionale woningmarkt.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Mariaheide herziening Pastoor van Haarenstraat:

Het college van Veghel heeft in juli 2015 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de bouw van 7 woningen aan de Pastoor van Haarenstraat 52 in Mariaheide (het voormalige Heijzoo terrein). Dit door herziening van het bestemmingsplan Kom Mariaheide. De locatie was tot voor kort in gebruik als kringloopwinkel, maar die is inmiddels verhuisd naar Uden. Er is een ontwerpbestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteit plan ingediend voor de locatie. Deze zijn in procedure gebracht. Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stemt dan ook in met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteit plan en leidt beide voorstellen door naar de raad.

Raadsinformatienota decembercirculaire:

De gemeente Meierijstad heeft de decembercirculaire 2016 van Minister Plasterk ontvangen. Daarin staat onder meer informatie over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering van het rijk. Als het gaat om onder meer het sociaal domein zijn er extra middelen maar ook extra uitgaven ten opzichte van de septembercirculaire 2016. De gevolgen voor de dienstjaren 2017 en verder worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2017 van de gemeente Meierijstad. Het college stemt hiermee in en neemt kennis van de decemberciculaire. De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Regeling budgethouders gemeente Meierijstad:

In de vastgestelde financiële verordening van de Gemeentewet (ex art. 212) staat dat het college zorgt voor het verlenen van mandaten en volmachten in de financiële administratie voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegekende budgetten en investeringskredieten. Door het vaststellen van de regeling budgethouders kan uitvoering gegeven worden aan de financiële verordening. De verantwoordelijkheid ten behoeve van budgetten komt op deze manier lager in de organisatie. Het college stelt de regeling budgethouders voor de gemeente Meierijstad vast.

Raadsinformatienota aanvraag toekenning gemeentewapen:

Om te komen tot de vaststelling en toekenning van een gemeentewapen, heeft de stuurgroep de daarvoor voorgeschreven adviesprocedure doorlopen. Omdat de stuurgroep ook heeft bepaald dat de gemeenteraad van Meierijstad wordt geïnformeerd over de gevolgde en de nog te volgen procedure, stelt het college een raadsinformatienota hierover vast. Hierin staat onder meer dat de heemkundekringen en de erfgoedverenigingen van Meierijstad zijn uitgenodigd om mee te denken over een nieuw gemeentewapen. Het definitief besluit tot het toekennen van een gemeentewapen wordt over enkele maanden verwacht.

Aanhangsel op samenwerkingsovereenkomst bestemmingsplanherziening Ollandseweg:

De gemeente Sint-Oedenrode heeft in 2014 een overeenkomst gesloten met de eigenaar van Ollandseweg 44. Deze betrof de het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Dit met de toevoeging van 2 extra woningen. De huidige adviseur van de aanvrager heeft aangegeven dat de destijds afgesproken financiële bijdrage per woning niet is toegestaan. Dat is juridisch juist. Daarom wordt een aanhangsel aan de eerdere samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. Het college stelt dit aanhangsel vast.

Verbranden snoeihout:

De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kenden verschillende perioden waarin het werd toegestaan om snoeihout te verbranden. Het is wenselijk om voor alle voormalige gemeenten tot dezelfde periode te komen. Het voorstel is voor om voor de jaren 2017 en 2018 te kiezen voor de maanden maart en november. In het kader van duurzaamheid zal in 2017 gestart worden met onderzoek naar mogelijke alternatieven voor het verwerken van snoeihout. Het college stelt de algemene ontheffing voor het verbranden van snoeihout in de buitengebieden van Meierijstad in maart en november van 2017 en 2018 vast.

Kadernota 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant-Noordoost (RBL BNO):

In de Kadernota van het RBL liggen naast de financiën ook de inhoudelijke ambities voor de komende jaren vast. Voor de periode 2017-2020 zijn dat:

  • Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland;
  • In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
  • In onze regio komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en schip;
  • Alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen, zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO heeft voldaan aan de financiële taakstelling. Vanaf het kalenderjaar 2015 heeft het RBL BNO een bezuiniging doorgevoerd van ruim 19 procent ten opzichte van 2012. Het college stuurt de kadernota 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant-Noordoost zonder zienswijze met een raadsinformatienota door naar de raad.

Raadsinformatienota inkoop en transformatie specialistische jeugdhulp in Noordoost-Brabant:

Deze raadsinformatienota gaat over het inkoopproces 2017 voor specialistische jeugdhulp, de knelpunten die daarin naar voren zijn gekomen en de gevonden oplossingen. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de transformatie van de specialistische jeugdhulp waar gemeenten en jeugdhulpaanbieders gezamenlijk uitvoering aan geven. Geconstateerd wordt onder meer dat jongeren niet tussen de wal en het schip vallen, maar dat gemeenten soms wel actief moeten ingrijpen om dat te bereiken. De gevraagde zorg en de geboden zorg sluiten (nog) niet altijd op elkaar aan. Onder meer een goede samenwerking tussen aanbieders van jeugdhulp en gemeenten is daarvoor nodig. De verantwoordelijke partijen moeten bouwen aan een nieuw zorglandschap. De plannen hiervoor worden uitgewerkt. Het college stelt de raadsinformatienota over de inkoop en transformatie van specialistische jeugdhulp vast en leidt deze door naar de raad.

Verscherpt toezicht op dienstverlening hulpmiddelenleverancier Welzorg:

Meierijstad heeft, net als diverse andere gemeenten uit de regio, verscherpt toezicht op de dienstverlening van hulpmiddelenleverancier Welzorg ingesteld. De dienstverlening van Welzorg is niet op orde. De getroffen klanten uit Meierijstad zijn met een persoonlijke brief op de hoogte gesteld. Afgesproken is dat Welzorg op 31 maart 2017 alle achterstanden definitief heeft weggewerkt. Mocht de dienstverlening van Welzorg te weinig verbeteren, dan beraadt Meierijstad zich op maatregelen. Begin april 2017 worden de klanten verder geïnformeerd over de resultaten. De raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Raadsinformatiebrief Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord:

Vooruitlopend op de programmabegroting 2018 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord het concept-Beleidskader 2018 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze kenbaar te maken. In de bijgevoegde Raadsinformatiebrief wordt ingegaan op het Beleidskader 2018. Aangezien de verhoging van de inwonerbijdrage het gevolg is van een bestendige gedragslijn, verhoogd met een inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling, stelt het college voor geen nadere zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De raad wordt in een raadsinformatienota hierover geïnformeerd.

Foto: gemeente Meierijstad
Tip de redactie!