Besluitenlijst college B en W

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in het wekelijks overleg besloten over onderstaande punten:

Convenant landelijke toegankelijkheid beschermd wonen

Het college sluit een convenant met alle centrumgemeenten over landelijke toegankelijkheid Beschermd Wonen. Er is landelijk (in VNG verband) uitgewerkt wat er onder de landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen wordt verstaan en hoe er op dit vlak tussen gemeenten wordt samengewerkt. Met het tekenen van dit convenant waarborgen alle gemeenten in Nederland de landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen. Dit betekent een werkwijze waarin inwoners van Nederland zich in ieder geval tot iedere gemeente kunnen wenden als het gaat om aanvraag voor beschermd wonen. Het college mandateert de gemeente ‘s-Hertogenbosch de convenant namens Meierijstad te ondertekenen

Verzoek tot herbestemming van de locatie Trentweg 27 Schijndel

Op 20 september 2016 is een verzoek ingediend voor herbestemming van de locatie Trentweg 27. Initiatiefnemers willen de planlocatie gebruiken als woon-en zorgboerderij. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de herbestemming (op basis van een herziening ex. artikel 3.8 Wro of een tijdelijke vergunning ex. artikel 2.12 Wabo).

Aanschaf digitaal handheld systeem voor gebruik door de bijzonder opsporingsambtenaren (Boa’s).

Het handhaven van onder andere parkeerovertredingen en andere kleine overtreding in de openbare ruimte, waartegen de Boa’s handhavend kunnen optreden, worden gedigitaliseerd. Hiermee kan op straat al uitgezocht kan worden wie bijvoorbeeld de eigenaar is van het betrokken voertuig en kan direct het proces verbaal worden opgemaakt en verzonden naar het CJIB die dit verder verwerkt. Na een pilot stemt het college in met aanschaf van dit systeem.

Jaarverslag 2016 havens gemeente Meierijstad

Jaarlijks stelt de havenmeester van de gemeente Veghel het jaarverslag met betrekking tot de havens van de gemeente Veghel op. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de overgeslagen tonnage in de havens, het aantal en type schepen en de ontvangen scheepvaartrechten. Ook wordt er aandacht besteed aan de recreatievaart. Het College stelt het jaarverslag 2016 Havens gemeente Meierijstad vast en besluit de raadsinformatienota door te sturen naar de Raad.

Verzoek tijdelijke afwijking bestemming van de bestemming Agrarisch van locatie Witte Bleek 4 – 6 te Nijnsel ten behoeve van huisvesting zorgvragers

De exploitanten van het “zorgbedrijf” aan Lieshoutseweg 59 (Weievense Hoeve) willen de locatie Witte Bleek 4 en 6 in gebruik gaan nemen voor de zorgactiviteiten (Beschermd wonen). Dit is een twee-onder-een-kap-woning. Om op korte termijn zorgvragers op deze locatie te kunnen huisvesten is een verzoek ingediend om voor een periode van 5 jaar af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan.

Het College stemt in met het verlenen van medewerking aan de tijdelijke afwijking van de bestemming als wordt voldaan aan de eisen van een verantwoord woon- en leefklimaat waaronder gezondheid en gevestigde bedrijven niet worden belemmerd. De initiatiefnemer wordt voorgelegd om voor de tijdelijke afwijking een aanvrage in te dienen.

Raadsinformatiebrief dagtekening belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen 2017

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de datum waarop de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen 2017 worden verzonden.

 

 
Tip de redactie!