Besluitenlijst college B en W 11 april

 

Op 11 april heeft het college van B&W van Meierijstad overleg gehad. Tijdens dit overleg zijn onderstaande besluiten genomen.

Informatiebeveiliging en privacybeleid Meierijstad 2017-2020

De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld t.a.v. informatiebeveiliging en privacybeleid. Het college heeft besloten dit beleid vast te stellen en bepaalt dat dit beleid jaarlijks wordt uitgewerkt in een informatiebeveiligingsplan. Dit informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijks aan het college aangeboden ter vaststelling.

Principeverzoek Meerbosweg 17 ten zuiden van Erp

Voor de locatie Meerbosweg 17 ten zuiden van Erp is door de initiatiefnemer een verzoek ingediend voor de bouw van een zogenaamde ‘Earthship’ woning. Deze energie neutrale woning wil de initiatiefnemer situeren achter de bestaande boerderij. De boerderij willen ze behouden en gebruiken als atelierruimte/garage. Dit voornemen past niet in het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Op grond van het bestemmingsplan is herbouw alleen mogelijk bij sloop van de bestaande boerderij. De bestaande boerderij is cultuurhistorisch waardevol. Daarnaast is de ‘Earthship’ woning door de beperkte hoogte en de situering achter de bestaande boerderij minder prominent aanwezig. Dat is de reden voor het college om in principe medewerking te verlenen. (Medewerking is mogelijk op basis van een herziening ex. artikel 3.8 Wro of een uitgebreide omgevingsvergunning ex. artikel 2.12 Wabo)

 Tip de redactie!