Zonne-energie in Meierijstad ‘komt van de grond’

Steeds meer inwoners én bedrijven in Meierijstad leggen zonnepanelen op hun daken. Tegelijkertijd zijn er 7 plannen voor zonneparken in voorbereiding. Er is sprake van transportschaarste op het hoofdstation Eerde en op het hoogspanningsnetwerk van Tennet
waar Enexis op terug moet leveren. Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is én blijft om zon op dak aan te sluiten op het electriciteitsnetwerk. Daarom heeft het college besloten dit jaar geen nieuwe hectares meer uit te geven voor
duurzame opwek van zonne-energie op land.

Groei zon op dak

Meierijstad kan zon op dak niet verplichten, maar stimuleert het wel. Onder andere via een convenant met het verenigd bedrijfsleven en in de prestatieafspraken met de corporaties. Maar ook via voorlichting en gunstige leningen voor woningeigenaren. Wethouder Harry van Rooijen: “We zien in de cijfers dat dat vruchten afwerpt. In de regio Noordoost Brabant heeft Meierijstad de meeste m2 bedrijfsdak, maar eind 2019 óók het hoogste percentage dakoppervlak dat al voorzien is van zonnepanelen. Het aantal woningen met zon op dak groeit eveneens gestaag en zit nu op bijna 24%; qua opwekvermogen voeren we de regio aan. Dat is de verdienste van onze bedrijven en inwoners.”

Wethouder Goijaarts benadrukt dat dit collegebesluit alleen op de korte termijn een kleine vertraging geeft: “De ópgave waar we voor staan verandert hierdoor zeker niet. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. En met alleen zon op dak komen we daar niet; daar blijft ook zon en wind op land voor nodig.”

1e en 2e tranche

Binnen het raadsbesluit was ruimte voor uitgifte van maximaal 100 hectare in 2 jaar. In 2020 is in de 1e tranche 50 hectare beschikbaar gesteld; dat bood ruimte aan 7 van de 38 inschrijvingen. De initiatiefnemers werken nu aan hun participatieplan. Daarin moeten ze laten zien hoe ze de omgeving betrekken bij het proces en het ruimtelijk ontwerp. Maar ook hoe ze met de omgeving in gesprek gaan over lokaal eigendom/financiële deelname. Op 10 maart is er een digitale informatieavond waarin de gemeente dit proces toelicht. Inschrijven kan via duurzaam@meierijstad.nl

Over de resterende 50 hectare neemt het college eind 2021 een besluit. “Dat geeft ons ook de kans om tussentijds te evalueren. We willen de ervaringen en leerpunten uit de 1e tranche verwerken in de aanpak van een 2e tranche.”, aldus Goijaarts

Zonnepanelen
Tip de redactie!