Team Meierijstad: “Compensatie legeskosten voor verenigingen moet kunnen”

team-meijerijstad-logo

“Bij de presentatie van de eerste begroting van Meierijstad tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november, constateert TEAM Meierijstad dat het huidige college een structureel sluitende begroting heeft kunnen aanbieden, wat een goede uitgangspositie is om Meierijstad de komende jaren verder te ontwikkelen. De partij hoopt dat het college méér zal inzetten op vrijwilligersbeleid; hier ontbreekt het nog aan de juiste visie en middelen. TEAM Meierijstad heeft tijdens de raad een initiatiefvoorstel aangekondigd voor compensatiemaatregelen mbt de legesheffingen bij verenigingen, welke in hun ogen niet altijd terecht is.

TEAM Meierijstad heeft tijdens de behandeling van de begroting en de bestuursrapportage het college gecomplimenteerd met de voorliggende begroting, en het bereikte resultaat van het afgelopen jaar. Wel ziet de fractie van TEAM Meierijstad ruimte voor verbetering. Samen kunnen we verbeteren; in het coalitieakkoord staat immers : “Meierijstad zijn we samen”. TEAM Meierijstad is dan ook van mening dat meedoen in de maatschappij het beste medicijn is!

Compensatiemaatregelen.

Middels een aangekondigd initiatiefvoorstel gaat TEAM Meierijstad uitvoering vragen naar compensatiemaatregelen voor verenigingen mbt legeskosten. De partij gaat de komende maand een concreet voorstel voorbereiden, om dit zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad. TEAM vindt het erg vreemd dat verenigingen kosten zoals legesgelden moeten betalen. Dit kan niet de bedoeling zijn, en is in onze ogen vaak niet terecht. TEAM Meierijstad ziet dan ook mogelijkheden om dit te compenseren.

Bouwen in alle dorpen.

TEAM Meierijstad heeft tijdens de begrotingsbehandeling weer aandacht gevraagd voor het bouwen. TEAM is dan ook blij met de toezegging van het huidige College dat zij zich hard gaan maken dat er gebouwd kan worden in alle kernen. Bouwen is belangrijk voor de leefbaarheid, het verenigingsleven en het basisonderwijs. De wethouder heeft meegedeeld dat er voor 1 december een uitgebreide lijst komt van bouwmogelijkheden, WAT, WAAR en WANNEER er gebouwd kan worden in Meierijstad!
Tip de redactie!