SP Meierijstad stelt vragen over organisatie Tweede Kamer verkiezingen 2021

sp-meierijstad Op 21 maart 2021 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de Tweede Kamer. Door de coronacrisis heeft de organisatie van deze verkiezingen meer om handen dan bij vorige verkiezingen. Kiezers moeten immers op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen in de de hiervoor ingerichte stemlokalen. In de Tweede Kamer ligt de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 voor. Deze wet heeft als doel om de verkiezingen coronaproof te kunnen organiseren.Dit vraagt een forse, extra inspanning van gemeenten. Zij zijn immers belast met de uitvoering van deze verkiezingen. De VNG en NVVB constateren echter een aantal problemen in de uitvoerbaarheid.

SP Meierijstad vindt het van groot belang dat de verkiezingen in Meierijstad veilig gehouden kunnen worden, met een lage drempel om te gaan stemmen. Daarbij vinden de partij het belangrijk, om ruimschoots van te voren, hierover te worden geïnformeerd. Daarom de SP de volgende vragen gesteld aan het college:

Stemlokalen

  • Uitgangspunt van het kabinet is dat het aantal stemlokalen op peil wordt gehouden. Het staat allerminst vast dat gemeenten voldoende, toegankelijke geschikte ‘coronaproof’ stemlokalen kunnen inrichten. Hoe wordt dit in Meierijstad georganiseerd?
  • Kunt u garanderen dat er in Meierijstad in ieder geval niet minder stemlokalen komen? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  • We zouden graag zien dat er ingezet wordt op extra (mobiele) stemlokalen. Hierdoor wordt het voor inwoners nog laagdrempeliger om te stemmen en worden kiezers over meer stembureaus verdeeld, waardoor er minder drukte ontstaat. Op welke wijze gaat u invulling geven aan deze wens?
  • De nieuwe wet schrijft voor dat stembureauleden gecheckt moeten worden op hun gezondheid. Hoe gaat de gemeente Meierijstad invulling geven aan deze check, gezien de beperkte testcapaciteit?

Voorkoming fraude en stemrecht

  • De kieswet stelt dat het tellen van de stemmen in openbaarheid moet gebeuren zodat inwoners hierop toe kunnen zien. In sommige stemlokalen is te weinig ruimte voor het in openbaarheid tellen van de stemmen. (vanwege de coronamaatregelen) In dit geval moet de telling op een andere locatie worden uitgevoerd. Hoe voorkomt de gemeente frauderisico’s die ontstaan bij het vervoer van stembussen? Worden stembussen bijvoorbeeld deugdelijk verzegeld?
  • In het licht van botsende grondrechten (stemrecht versus coronawet / maatregelen) vinden we als SP het niet de taak van stembureauleden om kiezers die zich bij herhaling niet aan de coronamaatregelen houden, te vragen het stembureau te verlaten. Bent u het daar mee eens? En op welke wijze gaat u deze bevoegdheid beleggen?

Tip de redactie!