Sluitende begroting 2018 voor gemeente Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke begroting voor 2018 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Goijaarts (financiën): “Ik ben trots op deze eerste begroting van gemeente Meierijstad. We hebben ons huishoudboekje op orde. Het, door de raad vastgestelde coalitieakkoord bevat enkele stevige ambities. Het is mooi dat het ons gelukt is deze te verwerken in de begroting en om een structureel sluitende begroting samen te stellen. Daarbij zijn we er in geslaagd om de lastendruk voor inwoners en bedrijven te verlagen.

De jaarlijks terugkerende lasten en baten in de begroting laten een positief beeld zien; de opbrengsten zijn hoger dan de lasten. De extra stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die voor 2018 opgenomen is in het collegewerkprogramma is dit jaar niet nodig. Ook de lastenverlichting op rioolheffing en afvalstoffenheffing zorgen voor een voordeel voor de inwoners.

  • In 2018 werkt Meierijstad samen met inwoners, ondernemers en instellingen verder aan:
    Een nieuw jeugdbeleid. We investeren extra in het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierin werken we samen met organisaties in Meierijstad, die direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van (kinder)armoede.
  • Het sportbeleid voor Meierijstad. Dat doen we samen met de sportverenigingen. Aan de hand daarvan harmoniseren we tarieven en subsidies. Samen met basisonderwijs en betrokken organisaties geven we vorm aan goede peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie en werken we aan goede huisvesting van onderwijs. Recreatie en toerisme krijgt in Meierijstad samen met betrokkenen vorm in beleid en concrete projecten. En met inzet van het leefbaarheidsbudget faciliteert de gemeente leefbaarheidsinitiatieven van dorps-en wijkraden en inwoners.
  • De ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving en we ontwikkelen kwaliteitskaders voor een vitaal buitengebied. Ook willen we het gebruik en de monumentale herontwikkeling van historische en markante identiteitsdragers (bijv. Duits lijntje) stimuleren en ondersteunen.
  • Gezondheid. We gaan onze inwoners informeren, enthousiasmeren en stimuleren naar gezond gedrag. We gaan samenwerken met organisaties en instellingen die onze inwoners ondersteunen op het gebied van wonen, volksgezondheid, welzijn en zorg.
  • Het inzetten op een veilige woon- en leefomgeving, waarbij we ondermijnende criminaliteit een halt willen toeroepen Ook dit willen we samen met inwoners, organisaties en bedrijven doen.
  • Duurzaamheid. We willen een duurzame gemeente zijn. Daarom is het bij alle plannen in alle portefeuilles een vertrekpunt en passen we het in bij de investeringen die door ons worden gedaan. Een goede bereikbaarheid is voor Meierijstad van groot belang. Hiervoor gaan we een mobiliteitsvisie opstellen. Ook is er een nieuw rioolplan gemaakt, waarmee we het beheer van vuil en schoon water zo goed mogelijk aan gaan pakken.
  • Een integrale ondernemingsvisie. Dat doen we in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven. Samen met partners wordt een programma opgesteld voor het event ‘We Are Food’ waarin Meierijstad als Europees centrum van food wordt gepresenteerd. We ontwikkelen een gedragen centrumvisie met de centrummanagementorganisaties van de drie hoofdkernen. En we zoeken mee naar een fysieke locatie waar overheid, ondernemers en onderwijs bij elkaar gebracht worden.

De begroting is in te zien op www.meierijstad.nl/begroting

De inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 6 november 2017.
Tip de redactie!