Vanavond is er een (digitale) raadsvergadering van de gemeente Meierijstad. Vanaf 19.30 uur zullen de raadsleden spreken over de volgende onderwerpen.

De raadsvergadering is te volgen via een livestream: https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20200625_1

Voorlopige agenda raad 25 juni 2020

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 7 mei 2020
6. Ingekomen stukken
7. Benoeming burgercommissielid

Hamerstukken:

8. Vaststelling Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen Veghel
9. Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht voor raad en griffie Meierijstad 2020
10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pater van den Elsenlaan 15’
11. Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten openbaar gebied 2020
12. Beschikbaarstelling krediet vervanging kunstgrasvelden S.V. Avanti’31 en R.K.S.V. W.E.C.
13. Beschikbaarstelling krediet aanpassingen zwembad De Molen Hey

Bespreekstukken:

14. Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
15. Beschikbaarstelling krediet bouw zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel
16. Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde
17. Besluitvorming instrumenten verbeteren woningbouwregie
18. Motie vreemd aan de orde PvdA, Hart, SP, D66: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen.
19. Sluiting
Tip de redactie!