Donderdag 7 november zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de raadsvergadering plaatsvinden. Vanaf 19.30 uur zal de gemeenteraad bijeenkomen en spreken over onderstaande punten. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Voorlopige agenda raad 7 november 2019

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 10 oktober 2019
6. Ingekomen stukken
7. Benoeming burgercommissielid
8. Benoeming lid rekenkamercommissie

Hamerstukken:

9. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, Nijnselseweg 26’
10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Pastoor van Erpstraat 2-8’
11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Mgr. Bekkersstraat ong.’
12. Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Prinsenkamp 6-8’
13. Beschikbaarstelling realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare Jenaplanbasisschool “de
Ieme” te Veghel
14. Beschikbaarstelling krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje te Veghel
15. Vaststelling Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (5e
wijziging)
16. Vaststelling visie herstructurering centrum Veghel

Bespreekstukken:

17. Vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
18. Vaststellen Speelvisie Meierijstad
19. Afgifte verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark Veghel Win(t)d
Tip de redactie!