Notitie anti-discriminatie gemeente Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil een sociale gemeente zijn, waar verbindingen en participatie belangrijk zijn, waar men blijvend wil investeren in een gemeenschap, waarin iedereen kan meedoen en uitsluiting voorkomen wordt. Meierijstad gaat meer inzetten op het verminderen en/of voorkomen van discriminatie en racisme.

Discriminatiemeldingen

Inwoners van Meierijstad kunnen bij RADAR (www.radar.nl) terecht voor meldingen, advies en ondersteuning als zij discriminatie ervaren. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. De meest voorkomende discriminatiegronden, in Meierijstad, zijn het hebben van een handicap of chronisch ziek zijn en discriminatie op grond van herkomst/huidskleur. In 2019 zijn er 20 discriminatiemeldingen, bij politie en/of RADAR, in de gemeente Meierijstad gedaan. Het aantal meldingen in de gemeente Meierijstad is relatief laag.

RADAR geeft aan dat de meldingen die worden gedaan hoogstwaarschijnlijk liggen aan de verhoogde sensitiviteit in Meierijstad voor het thema inclusie. De gemeente heeft al stappen gezet naar een zo inclusief mogelijke samenleving.

Onderzoek naar inclusie, diversiteit en discriminatie

Radar heeft in 2020 onderzoek gedaan naar inclusie, diversiteit en discriminatie op 6 domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt, veiligheid in (semi) publiek domein, sport en vrijwilligersorganisaties en horeca. Hieruit is een aantal maatregelen gekomen. Deze maatregelen laten zien hoe een gemeente effectiever op kan treden tegen discriminatie en anderen kan stimuleren de verantwoording te nemen en mogelijkheden te benutten.Er is gekeken hoe de gemeente Meierijstad acteert op deze 6 domeinen en de maatregelen die RADAR stelt. Daaruit blijkt dat de gemeente al veel doet om discriminatie en racisme tegen te gaan. Op de verschillende domeinen zijn medewerkers bewust bezig met deze onderwerpen. De gemeente blijft natuurlijk actief in de verdere ontwikkeling naar een inclusieve gemeente.

Wat gaat Meierijstad doen?

De gemeente Meierijstad gaat meer aandacht besteden aan de naamsbekendheid van RADAR. Om ervoor te zorgen dat inwoners van Meierijstad weten waar ze situaties of voorvallen van discriminatie kunnen melden en waar zij terecht kunnen voor kosteloos advies en ondersteuning, is het van belang dat informatie hierover te vinden is op verschillende gemeentelijke kanalen. Racisme en discriminatie zijn onderwerpen waar iedereen mee te maken kan krijgen in het werkveld. Daarom is het van belang dat iedere interne en externe medewerker van de gemeente Meierijstad, die klantcontact heeft, getraind wordt op het herkennen van discriminatie en racisme. Dat gebeurt in samenwerking met de ketenpartners. Daarnaast voert de gemeente het gesprek met haar maatschappelijke partners, over de thema’s discriminatie en racisme. Hiermee dragen partijen gezamenlijk bij aan het voorkomen en/of terugdringen van discriminatie en racisme binnen Meierijstad.
Tip de redactie!