Meierijstad op koers met energieopgave

De raden, provincie en waterschappen in Noordoost Brabant nemen binnenkort een besluit over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. De RES 1.0 is de actualisatie van de concept RES die in de zomer van 2020 al is vastgesteld. Daarin stond wat de regio Noordoost Brabant kan bijdragen om de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te bereiken (49% CO2-vermindering). Voor gemeente Meierijstad betekent de RES 1.0 vooral een bevestiging van de weg die zij reeds ingeslagen is.

Eigen koers varen

In de afgelopen maanden zijn alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant lokaal verder gaan werken aan hun eigen aandeel in de opgave. Denk aan zoekgebieden verkennen of vaststellen, beleid voor wind en zon opstellen en plannen maken om aardgasvrij te worden. Afspraak binnen de regio is dat elke gemeente zelf zorgt voor duurzaam opwekken van de energie die nodig is binnen die gemeente. Meierijstad is binnen de regio een grote gemeente met veel industrie; dat vertaalt zich in 17% van de regionale opgave.

Wethouder van Rooijen is blij met de structuur die de regio Noordoost Brabant hanteert: samen een sterk regionaal bod doen, maar daarbinnen is iedere gemeente verantwoordelijk voor de concrete invulling van de eigen lokale opgave om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. “Dat betekent dat we ons eigen tempo kunnen bepalen. We waren een van de eerste gemeenten die over een beleid voor zonneparken beschikten en zoekgebieden voor wind vaststelden. Dat deden we omdat we behoefte hadden aan een kader om plannen die ingediend werden zorgvuldig aan te kunnen toetsen. Daarom konden we direct doorpakken”.

Energiebesparing en duurzame opwek

De opgave uit de RES 1.0 reikt tot 2030 en is relatief nog klein, want deels al behaald. Meierijstad heeft op lokaal niveau namelijk al eerder besluiten genomen over de energiedoelstellingen voor 2050. En die liggen met 100% CO2-neutraal, aanzienlijk hoger dan de doelen van de RES. “De RES opgave is dus eigenlijk onderdeel van de opgave die Meierijstad al vastgelegd heeft voor zichtzelf en niét een extra opgave er boven op” aldus de wethouder. De RES speelt zich voor het grootste deel buiten het gezichtsveld van de inwoners af. Zij worden in Meierijstad actief betrokken zodra er concrete plannen voorliggen waar zij belang bij hebben en in kunnen participeren. Denk aan de 7 plannen voor zonneweides die nu ontwikkeld worden in de eerste tranche van 50 hectare. Of aan het traject dat op korte termijn gaat starten om samen met inwoners te bepalen hoe het afwegingskader voor windparken eruit gaat zien. Daarnaast stimuleert de gemeente via acties en regelingen haar inwoners en bedrijven voortdurend om energie te besparen. Want wat niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden.
Tip de redactie!