Marktconsultatie en burgerparticipatie herbestemming gemeentehuis Schijndel

logo-gemeente-schijndelMarktconsultatie en burgerparticipatie herbestemming gemeentehuis Schijndel

Lokale en regionale partijen worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Per 1 januari 2016 is de gemeente Meierijstad een feit! Schijndel gaat één gemeente vormen met Sint-Oedenrode en Veghel. De medewerkers van Meierijstad krijgen hun werkplek in het stadhuis van Veghel, wat op dit moment wordt verbouwd. Voor het gemeentehuis van Schijndel wordt een  nieuwe functie  gezocht. Op 19 juli heeft de raad van de gemeente Schijndel unaniem ingestemd met de kaderstellende visie voor de herstemming van het gemeentehuis. Het college van B&W wil bij de invulling van het gebouw nadrukkelijk ook de markt betrekken.

 

Marktconsultatie

De kaderstellende visie is richtinggevend en moet uitgewerkt worden om tot expliciete keuzen te kunnen komen. Ten behoeve van de formulering ‘wat willen we en wat kan er’ is besloten tot een marktconsultatie met als doel de interesse en betrokkenheid van marktpartijen te peilen, de haalbaarheid te toetsen, te reflecteren met de markt en van gedachten te wisselen over de procedurevorm van het vervolg, de uitvraag aan de markt. Op deze wijze helpen marktpartijen om de vraag te formuleren en aan te scherpen. Marktpartijen worden door het college van B&W geconsulteerd door schriftelijk vragen te stellen en te laten beantwoorden. Ook zal de gemeente na de schriftelijke ronde, met een aantal partijen een consulterend gesprek aangaan. De gemeente heeft de marktconsultatie breed uitgezet via een publicatie op een website (Tendernet). Het college nodigt lokale en regionale partijen van harte uit om hieraan deel te nemen.

 

Burgerparticipatie
Daarnaast heeft B&W besloten om een participatiegroep te formeren, bestaande uit deelnemers die een specifieke bijdrage leveren aan Schijndel vanuit hun maatschappelijke rol en betrokkenheid. Ook inwoners uit Schijndel zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze participatiegroep en kunnen hun belangstelling kenbaar maken. De participatiegroep heeft een onafhankelijk voorzitter in de persoon van de heer Daan Hermes. Verantwoordelijk portefeuillehouder Claassen: “De herbestemming van het gemeentehuis willen we tot stand laten komen door de  combinatie van ondernemerschap en burgerkracht. Het biedt kansen voor de Schijndelse gemeenschap. Samen komen tot unieke ideeën en deze uitwerken vanuit realisme.”

 

Vervolg

Tussen marktconsulatie en de participatiewerkgroep zit een wisselwerking. Ideeën die ontstaan tijdens de participatiebijeenkomsten worden in de consultatieronde getoetst aan het realiteitsgehalte. De functie van de participatiegroep is raadplegend en adviserend. Ze voedt de gemeente met ideeën en suggesties. De informatie die door de gemeente tijdens participatie en consultatie is opgehaald draagt bij tot een programma van eisen en een strategie voor de uitvraag. De marktconsultatie leidt niet perse tot een vervolg van uitvragen. De consultatie is geen selectie-instrument op basis waarvan een keuze voor een marktpartij kan of moet worden gemaakt.

 


Tijdspad

Het doel is om in januari 2017 de burgerparticipatie en marktconsultatie af te ronden. De uitkomst hiervan bepaalt ook het vervolgtraject. De verwachting is dat een definitieve nieuwe invulling pas medio 2018 gerealiseerd kan worden. In de tussentijd wordt een tijdelijke invulling voor het gebouw gezocht. Vooralsnog wordt voor deze tijdelijke invulling gedacht aan bewoning en kleinschalige bedrijvigheid.
Tip de redactie!