Maaien watergangen en bermsloten – Beperkte overlast voor verkeer

logo-gemeente-schijndelHet college van B en W heeft een beleid voor het maaien van watergangen vastgesteld.

Samengevat betekent het beleid dat de gemeente:
• sloten, grachten en waterlopen elk jaar maait;
• bermsloten eens per twee jaar maait.

De sloten langs de Structuurweg, Steeg, Boschweg en diverse sloten binnen de bebouwde kom hebben een functie in de afvoer van regenwater. Om dit te garanderen maait de gemeente deze sloten eenmaal per jaar. Ook de sloten rondom de sportparken maait de gemeente eenmaal per jaar. Dit is noodzakelijk voor de goede werking van de drainage onder de sportvelden. Op grond van de keuren van de waterschappen is het jaarlijks maaien van de waterlopen verplicht.

Samen verantwoordelijk voor maaien bermsloten
Het onderhoud van de bermsloten is een gezamenlijke verplichting voor de gemeente en de aanliggende eigenaren. De gemeente maait eenmaal per twee jaar de bermsloten. Indien een aanliggende eigenaar vindt dat de bermsloten jaarlijks moeten worden gemaaid, dient hij de tweede maaibeurt zelf uit te (laten) voeren. Die eigenaar dient zelf ook voor de afvoer en verwerking van het maaisel te zorgen.

Uitvoering maaien bermsloten
Voor het maaien van de bermsloten is de gemeente in twee delen opgedeeld, zodat jaarlijks ongeveer eenzelfde hoeveelheid sloten wordt gemaaid. Vorig jaar heeft de gemeente de bermsloten in het oostelijke deel van de gemeente gemaaid. Dit jaar maait de gemeente de bermsloten in het westelijke deel van de gemeente. Het betreft het gebied tussen de Molendijk-Noord en de Rooiseweg.

Op te graven bermsloten
Indien een aanliggende eigenaar wenst dat de bermsloot wordt opgegraven (bijvoorbeeld in verband met de drooglegging van zijn perceel), dan is daar toestemming van de gemeente voor nodig. In overleg met de gemeente kan de aanliggende eigenaar deze werkzaamheden zelf uitvoeren, waarbij hij in ieder geval de uitkomende grond zelf dient te ontvangen, te verwerken en af te voeren.

Beheer en onderhoud van duikers en overkluizingen
Het beheer en onderhoud van duikers en overkluizingen in bermsloten is voor rekening van de aanliggende eigenaren. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van duikers onder de openbare wegen.

Beheer en onderhoud van bomen met voorpootrecht
De eigenaren van bomen met voorpootrecht wordt verzocht om de bomen tijdig op te schonen en te snoeien, zodat de overlast voor de aannemer geminimaliseerd wordt.

Overlast weggebruikers
In de periode september tot en met december worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt met machines die mogelijk gedeeltelijk op de rijbanen manoeuvreren. Hierdoor kan er een beperkte overlast ontstaan voor het verkeer.
Tip de redactie!