Huishoudelijke hulp: maatwerk!

logo-gemeente-schijndelHuishoudelijke hulp: maatwerk!

 

Eind september stuurde de gemeente Schijndel 450 brieven aan inwoners die vanuit de WMO een beschikking hebben voor Huishoudelijke hulp. De beschikkingen lopen eind 2016 af. Men kon aangeven of ze een gesprek wilden. Ruim 90% is tevreden met de geboden zorg en voor hen wordtde huishoudelijke hulp in 2017 gewoon voortgezet onder dezelfde condities als nu. Er is een kleine groep mensen (7%) dievoor afloop van hun beschikking een gesprek met de gemeente Schijndel willen. Dat kan zijn om dat ze niet tevredenzijn, hun omstandigheden veranderd zijn ofomdat ze over willen stappen naar een andere aanbieder. Met die mensen gaat het Sociaal Wijkteam op korte termijn in gesprek. Het sleutelwoord in dit hele verhaal is maatwerk en in overleg met elkaar komen tot een passende oplossing.  De gemeente Schijndel mag op basis van bovengenoemde reacties voorzichtig de conclusie trekken dat een grote groep cliënten uit de Wmo tevreden is. Deze tevredenheid blijkt ook uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Meer dan 50% van de mensen uit Schijndel met een voorziening vanuit de WMO, vulden de vragenlijst in. Wij kregen gemiddeld een rapportcijfer van 7,3 een mooi cijfer en het hoogste binnen de regio.

 

Eindverantwoordelijk
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Zo stelt de zorgaanbieder samen met de cliënt het ondersteuningsplan op nadat het gesprek heeft plaatsgevonden. De gemeente ontvangt dit ondersteuningsplan nadat het is ondertekend door én de betrokken cliënt én de zorgaanbieder en houdt daarmee zicht op afspraken. De gemeente blijft eindverantwoordelijke en kan controleren of afspraken nagekomen worden.

 

WMO in Meierijstad

De komende tijd staat er mede als gevolg van de fusie nog veel te gebeuren. Er komt een andere leverancier voor hulpmiddelen (Medipoint). Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over een rolstoelpoule waar iedereen kosteloos gebruik van kan maken voor incidenteel gebruik. Over deze en andere zaken zullen wij u de komende tijd nog verder informeren.De bedoeling is om medio november ook een informatieavond te houden over deze onderwerpen.

 

Informatie

Hebt u vragen neem dan gerust contact op met het Sociaal Wijkteam, telefoon: 073 54 40 888 of per mail sociaalwijkteam@schijndel.nl. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u ook dagelijks binnenlopen bij ‘t Spectrum, u vindt het wijkteam op de eerste verdieping. Ook op de website www.sociaalwijkteamschijndel.nl vindt u veel informatie.
Tip de redactie!