Gemeenten en politie controleren panden op spookbewoning

Van 22 tot en met 25 maart werden er onaangekondigde, integrale controles uitgevoerd bij een aantal panden in Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Het ging om spookbewoning: panden die op papier onbewoond zijn, maar er signalen waren dat dit in de praktijk anders is. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij samen met politie. Gemeenten en politie hebben door middel van de controles meer informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP).

Tijdens de controles zijn in totaal 60 adressen bezocht. In 17 panden woonden mensen die er niet stonden ingeschreven. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Ook zijn er diverse andere (mogelijke) overtredingen geconstateerd: strijdigheid bestemmingsplan, overtredingen milieu en brandveiligheid, uitkeringsfraude en mogelijk illegale verhuur. Tijdens het controleren van panden werd er ook aandacht besteed aan het verhogen van het bewustzijn onder bewoners en ondernemers over spookbewoning. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor de bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of andere criminele activiteiten. Uiteraard zijn de controles uitgevoerd volgens de coronarichtlijnen die zijn opgesteld door de overheid.

Samen voor een veilige woonomgeving

De gemeenten in de Meierij vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Soms is er namelijk sprake van spookbewoning en dat kan gevaren opleveren. Uit eerdere controles is bijvoorbeeld gebleken dat op de locaties waar arbeidsmigranten verblijven er vaak niemand ingeschreven staat. Daarnaast hebben de gemeenten in de Meierij de aanpak van woonoverlast door onrechtmatig wonen als belangrijk thema genoteerd in hun Integraal Veiligheidsplan.

Belang controles op spookbewoning

De controle op spookbewoning is voor gemeenten om meerdere redenen belangrijk:

 In geval van brand, gebruikt de brandweer de gegevens in het BRP om in te schatten of ze mensen binnen moeten verwachten.
 Er mag geen sprake zijn van overbewoning. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld illegale kamergewijze verhuur.
 Vaak staan arbeidsmigranten niet ingeschreven, hierdoor raken ze uit beeld. Dat is niet wenselijk omdat het een kwetsbare doelgroep betreft waar uitbuiting op de loer ligt.
 Leegstaande woningen kunnen gebruikt worden voor (bedrijfsmatige) activiteiten die niet toegestaan zijn of zelfs een gevaar vormen voor de omgeving.
 Spookbewoning kan gepaard gaan met uitkeringsfraude.
 De gemeente is verplicht haar basisregistratie op orde te houden en daarop te controleren. Andere instanties zijn afhankelijk van deze registratie. Daarnaast is er een landelijk trend te zien dat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden.

Melden helpt!

Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Bewoners kunnen signalen van spookbewoning altijd melden bij de gemeente. En bij de politie voor het melden van een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning:

 Er wordt post ontvangen aan personen die niet daar wonen.
 Een onbewoonde woning die wel volledig ingericht is.
 Tijdens nachtelijke uren is er activiteit in en om de woning/het pand.
Tip de redactie!