Gemeente Meierijstad stelt Gebiedsvisie Molenheide vast

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is gecommitteerd aan de landelijke actie-agenda vakantieparken 2018-2020. Daarbij geldt dat er gekeken wordt naar de kansen die deze parken bieden voor bijvoorbeeld de regionale economie en het functioneren van de woningmarkt, maar ook naar de uitwassen en problematiek waar deze vakantieparken mee te maken hebben.

Resort de Molenheide, gelegen aan de Vijverweg 1-3 in Schijndel, is oorspronkelijk opgericht met de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’. Het resort is echter al een aantal jaren niet als zodanig in gebruik, met als gevolg permanente bewoning, (illegale) verhuur aan arbeidsmigranten, bedrijfsmatige activiteiten en kent daarmee een risico op verloedering. Om dit te voorkomen wenst de gemeente Meierijstad in te grijpen.

Om het toekomstperspectief voor het Resort de Molenheide in beeld te brengen is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen het terrein van het vakantiepark. Gemeente Meierijstad heeft daartoe voor Resort de Molenheide, in samenhang met haar omgeving, een inventarisatie uitgevoerd om te komen met een gebiedsvisie en vervolgens een Plan van Aanpak voor het Resort. Om tot een gedragen visie te komen, zijn ook verschillende belanghebbenden geïnterviewd, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

De visie ziet op de ruimtelijke kansen en toekomstperspectief van het gebied ten noordoosten van de Structuurweg Schijndel, waarvan Resort de Molenheide onderdeel uitmaakt en biedt een kader als basis voor het toekomstige handelingsperspectief en vervolgstappen. Het zet in op het behoud en versterken van de huidige functies zoals grondgebonden landbouw, recreëren en sport. Voor het binnen dit gebied gelegen Resort de Molenheide betekent dit concreet handhaving van de bestemming verblijfsrecreatie. Om dit te realiseren moeten verschillende stappen worden ondernomen. Hiervoor is in de visie een stappenplan opgenomen. Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt is dit een proces van meerdere jaren. Aanvang van dit proces is afhankelijk van de Coronavirus-maatregelen. De processtappen zijn nog niet in detail uitgewerkt. De verdere uitwerking hiervan zal in nauw overleg met de eigenaar en de Vereniging van Eigenaren.

Het college heeft de ‘Gebiedsvisie Molenheide’ vastgesteld, stemt in met de te nemen vervolgstappen en legt de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het college gaat verzoeken tot permanente bewoning vakantieparken toetsen aan ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, volgens de Landelijke Actieagenda Vakantieparken en voor Resort Molenheide aan de Gebiedsvisie Molenheide.
Tip de redactie!