Gemeente Meierijstad – Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Onlangs is in de gemeente Meierijstad een cliëntervaringsonderzoek door ZorgfocuZ uitgevoerd. Dit onderzoek vond ook plaats in de afzonderlijke Meierij-gemeenten. Klanten met Wmo-voorzieningen zijn actief benaderd voor een individueel telefonisch interview of voor deelname aan een groepsbijeenkomst. Het aantal respondenten was helaas laag, hoewel én het onderzoeksbureau én de consulenten hier extra aandacht bij de klanten voor hebben gevraagd.

Conclusies

De deelnemers geven aan bekend te zijn met de ondersteuning vanuit Wmo en tevreden te zijn over het verloop van de aanvraag. Ook geven ze aan dat de gemeentelijke informatie en communicatie, bijvoorbeeld brieven en verslagen, duidelijk zijn voor hen. De contacten met de consulenten zijn prettig en de deelnemers geven aan dat ze hen vriendelijk en behulpzaam vinden, waarbij de consulenten over voldoende kennis beschikken.

Cliëntondersteuning

Jammer is te constateren dat de deelnemers niet bekend zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuners en Wmo vertrouwenspersoon. Overigens geldt dit voor alle deelnemende gemeenten. De ondervraagde personen laten zich bijstaan door mensen uit hun eigen sociale netwerk en geven aan geen behoefte te hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuners. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met consulenten en beleidsmedewerkers.

Verbeteringen

De gegevens van deze in te schakelen vrijwilligers zijn al meer opvallend geplaatst op de gemeentelijke website. In persoonlijke contacten met de Wmo cliënten blijven de consulenten expliciet aandacht besteden aan deze geboden dienst. We gaan verder onderzoeken hoe we daarnaast nog meer bekendheid kunnen geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Zorg
Tip de redactie!