logo Gemeente Meierijstad

In 2019 gaat de gemeente in álle kernen met inwoners aan de slag om het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen kern vast te stellen. Dat moet resulteren in Integrale gebiedsbeheerplannen (IGB’s). Daarin komt te staan welke extra
accenten in een gebied gelegd worden; bijvoorbeeld voor groenonderhoud, maaien van oevers, kolkenreiniging, zwerfafval, onkruidverwijdering, verhardingen wegen, onderhoud van straatmeubilair en speelvoorzieningen.

Basisniveau

Voortaan bepaalt de gemeente voor heel Meierijstad alleen nog het basisniveau. Dat niveau zorgt ervoor dat de inrichting in stand gehouden wordt, kapitaalsvernietiging voorkomen wordt en de openbare ruimte veilig gebruikt kan worden. Binnen de huidige budgetten komt dat neer op beeldkwaliteitsniveau C. Daarboven op kan een dorp ervoor kiezen dat op door henzelf aangewezen plekken een hoger kwaliteitsniveau gewenst is. Als dat niet binnen het flexibel besteedbare budget mogelijk is, kunnen inwoners/organisaties extra kwaliteit toevoegen door zelf de handen uit de mouwen te steken. De gemeente faciliteert zelfwerkzaamheid door beschikbaar stellen van een klussenkar of andere materialen. Voorbeelden van zelfwerkzaamheid zijn zwerfvuil ruimen door bewoners of georganiseerd parkmanagement op bedrijventerreinen. Dit en meer staat in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Op 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het IBOR.

Draagvlak vraagt meer tijd

Jaarlijks geeft de gemeente vele miljoenen euro’s uit om de openbare ruimte in stand te houden. Hiermee wordt de kwaliteit van de zogenaamde kapitaalgoederen (verhardingen, bomen, stedelijk groen, speelvoorzieningen, straatmeubilair) op peil gehouden. Het afgelopen jaar is samen met alle dorps-en wijkraden en stakeholders zoals ZLTO, POM, IVN een belangrijke aanzet gemaakt voor een beheerplan. Er is eerst een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) opgesteld voor heel Meierijstad. Daarin staat dat investeringen bij moeten dragen aan het vergroten van de leefbaarheid, participeren in proces of uitvoering of een duurzame of gezonde ruimte. In september 2018 is de IVOR vastgesteld door de raad. Uitgangspunt daarin is dat de gemeente samen met inwoners en stakeholders wil werken aan de openbare ruimte van Meierijstad; en dat ruimte wordt geboden voor eigen keuzes in de eigen omgeving. Wethouder Harry van Rooijen (Infrastructuur en duurzaamheid): “We hebben goed geluisterd naar de signalen van de dorps- en wijkraden tijdens het participatieproces; de openbare ruimte gaat iedereen aan. Zij hebben behoefte aan terugkoppeling met hun achterban; met een ander tempo in het vervolgproces geven we gehoor aan die behoefte. Omdat we naar de mensen toe gaan, verwachten we ook meer actieve betrokkenheid van de andere inwoners. Het gaat dan immers over hun eigen directe woon- en leefomgeving. Het college is ervan overtuigd dat deze koerswijziging zich vertaalt in breed
gedragen beheersplannen”.

Na de jaarwisseling start de gemeente met gebiedssessies in alle kernen. Het is de bedoeling dat in de jaren erna het beheer en onderhoud periodiek onderwerp van gesprek tussen gemeente en inwoners/organisaties blijft.
Tip de redactie!