Extra raadsvergadering Meierijstad op 2 juli a.s.

Op 2 juli is er een extra raadsvergadering. Deze staat geheel in het teken van financiën. Op de agenda staan namelijk:

de jaarrekening 2017, de 1e financiële bijstelling 2018 en de kadernota 2019. Ter voorbereiding van deze raadsvergadering is er op woensdag 27 juni a.s. een gezamenlijke commissievergadering.

Jaarrekening 2017

In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad jaarlijks de begroting vaststelt. Hiermee wordt aan het college opdracht gegeven binnen de financiële kaders het beleid uit te voeren. Het college biedt daarom jaarlijks na afloop van het
betreffende begrotingsjaar de financiële verslaglegging aan de raad aan ter vaststelling.

1e financiële bijstelling 2018

De 1e financiële bijstelling 2018 is een financiële rapportage op basis van actuele financiële gegevens sinds het vaststellen van de programmabegroting 2018. Deze bestaan o.a. uit de structurele doorwerking van mutaties uit
de jaarrekening 2017, mutaties in de algemene uitkering op basis van circulaires gemeentefonds en financiële afwijkingen, veelal op basis van collegebesluiten.

Kadernota 2019

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de kadernota voor het daaropvolgende begrotingsjaar vast. In de kadernota 2019 staat de integrale afweging centraal van de relevante ontwikkelingen, inclusief de financiële kaders voor het
samenstellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Deze openbare vergadering start om 19.30 uur en zal worden voorgezeten door de heer K. van Rooij.  De vergadering is in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

Meierijstad
Tip de redactie!