Besluitenlijst college B en W Meierijstad

Kadernota 2018 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting van 2018. De gemeenteraad kan door een zienswijze mede richting geven aan de koers van de GGD. Het college stelt de gemeenteraad voor om een positieve zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GGD behandelt de zienswijzen op 6 april 2017.

Daarnaast moet met de vorming van de gemeente Meierijstad de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Hart voor Brabant worden aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor via het college toestemming te geven aan het Algemeen bestuur van de GGD.

Beëindiging bestuursovereenkomst COA – gemeente Veghel m.b.t. de vestiging van een tijdelijk noodopvangcentrum

Het COA levert de, voor de tijdelijke noodopvang beoogde ruimten in het voormalige Bernhoven, terug aan de eigenaar, waarmee de beoogde overeenkomsten tussen COA en gemeente en tussen COA, OCB en gemeente worden beëindigd.

Concept jaarplan en begroting 2017 AgriFood Capital

Door de Bestuurlijke Regie Groep van AgriFood Capital is op 5 december jl. het concept jaarplan en begroting 2017 vastgesteld. Voordat deze definitief wordt vastgesteld wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Het college heeft kennis genomen hiervan en stuurt dit zonder zienswijzen in een raadsinformatienota naar de gemeenteraad.

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

In aanvulling op de toekenning van Koninklijke onderscheidingen is de verordening Gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld. Het gaat om het Ereburgerschap, de Penning van Verdienste en het Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad. Met deze drie onderscheidingen kan de gemeente Meierijstad inwoners bedanken voor hun inzet in de samenleving. Hier zijn criteria aan gekoppeld.

Vervanging van 4 ondergrondse restafvalcontainers

Het college van gemeente Veghel heeft in juni 2016 ingestemd met het vervangen van 15 ondergrondse restafvalcontainers door slechte toestand van de containers, stijgende onderhoudskosten en gebrek aan onderdelen. Door onvoorziene kosten zijn 11 ondergrondse restafvalcontainers in december 2016 vervangen binnen het budget van € 80.000,-. Voor de resterende 4 containers stelt stemt het college in met een aanvullend budget van € 25.000,-.

Kadernota 2018 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de kadernota 2018 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. De begroting 2018 wordt door het BHIC opgesteld naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers. Het college stuurt de kadernota 2018 van het BHIC zonder zienswijze met een raadsinformatienota door aan de raad.

Liquidatie gemeenschappelijke regeling Optimisd

In 2016 hebben de gemeenteraden van Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel het voornemen uitgesproken tot opheffing per 1 januari 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Optimisd vanwege de vorming van Meierijstad enerzijds en de vorming van MijnGemeenteDichtbij anderzijds. Deze voorlopige liquidatiebegroting komt uit op € 1.704.334. De begroting is taakstellend.

Op hoofdlijnen is de liquidatiebegroting als volgt te specificeren:

  • Personeelskosten: € 270.077. Het betreft restant verlof en overige personele verplichtingen en kosten projectgroep Liquidatie;
  • Huisvestingskosten € 1.027.939. Het betreft afboeken van roerende zaken, huurcontract gebouw, in originele staat brengen van gebouw en gebruikersbelastingen;
  • ICT-kosten: € 211.379. Het betreft het contract met het Rekencentrum, kosten diverse applicaties en archiefplicht ISD Optimisd;
  • Externe inhuur: € 40.000. Het betreft accountantskosten en kosten overige specifieke inhuur expertise;
  • Onvoorzien: € 154.939 (10%).

Het aandeel van de gemeenten die deelnamen aan de Gemeenschappelijke Regeling Optimisd, in de liquidatiebegroting is als volgt.

Bernheze € 400.558
Schijndel € 353.291
Sint Michielsgestel € 376.564
Veghel € 573.921
Totaal € 1.704.334

De gemeenteraden van Veghel en Schijndel hebben dit besluit genomen in maart 2016. Bernheze had geen belang bij liquidatie van Optimisd en was uitermate tevreden over de dienstverlening van Optimisd. Om ervoor te zorgen dat Bernheze toch akkoord zou gaan met liquidatie van Optimisd en oprichting van een eigen sociale dienst Meierijstad is aangeboden de frictiekosten van Bernheze over te nemen. Deze keuze leidt voor Meierijstad  tot de  laagste frictiekosten. Voorwaarde voor het overnemen van deze kosten was wel dat Bernheze gedurende een aantal jaren een dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad afsluit.

 

 
Tip de redactie!