Het college van B&W heeft afgelopen week weer een aantal besluiten genomen. Hieronder een overzicht van de besluitenlijst.

Bed & breakfast in vrijstaand bijgebouw, Scheiweg 6 in Veghel

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een bestaand vrijstaand gebouw als bed & breakfast op te starten. Binnen het geldende bestemmingsplan is het alleen mogelijk om een deel van de woning of een aangebouwd bijgebouw te gebruiken als bed & breakfast. Medewerking is wel mogelijk op basis van een herziening van het bestemmingsplan. Er zal nog een ruimtelijke procedure volgen. Het college verleent in principe medewerking aan het gebruik van een bestaand vrijstaand bijgebouw voor een bed & breakfast op het adres Scheiweg 6 in Veghel.

Wijzigen bouwvlak kavel Pater Vervoortstraat in Zijtaart

In de voormalige kloostertuin in Zijtaart zijn bij de herontwikkeling van het klooster in 2006 woningbouwkavels gemaakt aan de Ceciliastraat en Pater Vervoortstraat. De kavel op de hoek heeft een potentiële koper, maar de beoogde woning past voor een deel niet binnen het bouwvlak dat in het bestemmingsplan staat. Om de bouw van deze woning mogelijk te maken stemt het college in met het in procedure brengen van ontwerpbestemmingsplan Zijtaart, herziening Pater Vervoortstraat 31

Installatie en subsidiering Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD)

In de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is geregeld dat burgers bij de uitvoering van de gedecentraliseerde taken moeten worden betrokken. In Meierijstad is ervoor gekozen om een integrale adviesraad voor het sociaal domein te vormen, zoals in de meeste gemeenten. De ASD organiseerde dit zelf, door fusie van de drie Wmo-raden aangevuld met deskundigen.

Het is de taak van de ASD in Meierijstad om het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren over voorstellen over gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein(Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet).

De ASD start met een bezetting van 16 personen, die o.b.v. hun deskundigheid in de adviesraad zitten. Ook is er een evenredige vertegenwoordiging over het grondgebied van Meierijstad en een diversiteit in geslacht en leeftijd. Het college heeft besloten om in te stemmen met de installatie van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en de ASD voor 2017 een subsidie teverlenen van 35.000, – euro.

Vaststellen incidentele subsidie Ons Welzijn

Vanaf 2015 vervult het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) Sint-Oedenrode Veghel de belangrijke functie van toegang tot jeugdhulp. De afgelopen maanden is de werkdruk bij BJG flink toegenomen. Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door het feit dat huisartsen steeds vaker de samenwerking zoeken met het basisteam en gezinnen met kinderen doorverwijzen naar het basisteam voor ondersteuning en jeugdhulp. Aan de andere heeft een taakverschuiving plaatsgevonden op het gebied van veiligheid van Veilig Thuis naar het basisteam. Met de uitbreiding van de capaciteit wordt dit ondervangen. Het college stelt daarom een aanvullende incidentele subsidie vast van € 53.000, – voor Ons Welzijn ten behoeve van tijdelijke capaciteitsuitbreiding van BJG.

Verordening leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017

De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hadden elk een eigen verordening. Gelet op de aanvang van het nieuwe schooljaar is het wenselijk vóór de zomer een nieuwe verordening voor de gemeente Meierijstad vast te stellen. De drie verordeningen hebben sterke overeenkomsten. ‘Eigen kracht’ en ‘maatwerk’ zijn termen die in alle drie de voormalige gemeenten vanzelfsprekend waren. Er is gekozen voor een compacte verordening, zodat meer maatwerk mogelijk is. De klankbordgroep van ouders was betrokken bij de voorbereiding en adviseerde positief op de voorgestelde verordening. Het college heeft besloten om de verordening Leerlingenvervoer Gemeente Meierijstad 2017, inclusief bijbehorend raadsvoorstel door te sturen naar de gemeenteraad met het advies om deze vast te stellen. (De huidige afspraken met ouders vervallen dan met ingang van het nieuwe schooljaar.)

Herziening subsidie Welzijn De Meierij 2017

Welzijn De Meierij heeft voor 2017 een subsidieaanvraag gedaan voor € 651.741, -. Als gevolg van eerdere besluitvorming heeft de gemeente Schijndel een korting van 7,5% ten opzichte van 2015 doorgevoerd en werd een bedrag van € 615.167, – beschikt. Na een verzoek van Welzijn De Meierij heeft het college besloten alsnog de gevraagde subsidie van € 651.741, – toe te kennen.

Verplaatsing kermis Schijndel naar centrum

In 2016 is in Schijndel een bewonersinitiatief gestart om de kermis van het evenemententerrein De Steeg in Schijndel naar het centrum van Schijndel te verplaatsen om kermis en horeca met elkaar te verbinden. De voormalige gemeenteraad van Schijndel omarmde dit initiatief onder een aantal voorwaarden.

Door het multidisciplinair kermisteam is gezamenlijk geconcludeerd dat de veiligheid in het centrum op diverse locaties niet kan worden gewaarborgd en dit was ook een voorwaarde die de gemeenteraad heeft gesteld. Het kermisteam besloot daarom in samenspraak de Schijndelse kermis, in ieder geval in 2017, niet te verplaatsen naar het centrum. Het kermisteam onderzoekt verder of, en hoe, de kermis op een veilige manier in het centrum kan worden opgesteld. In toekomstige kermisbeleid Meierijstad is de locatie van de kermis in Schijndel speerpunt.

Het college heeft besloten om de kermis in Schijndel, in ieder geval in 2017 en 2018, niet te verplaatsen naar het centrum en de locatie van de Schijndelse kermis als speerpunt op te nemen in het nog op te stellen kermisbeleid Meierijstad. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Krediet voor herinrichting Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en Pater v.d. Elsenstraat te Schijndel.

De riolering in het gebied tussen de Bunderstaat, Hoofdstraat en de Pompstraat is aan vervanging toe. Daarom is de riolering al in verschillende straten vervangen en werd de openbare ruimte opnieuw ingericht. Nu zijn de straten Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en de Pater v.d.

Elsenstraat aan de beurt. Hierover werden eerder al gesprekken met de bewoners gevoerd. Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en de Pater v.d. Elsenstraat te Schijndel tot een bedrag van totaal € 1.310.000.

 

 

Tip de redactie!