logo Gemeente Meierijstad

Op donderdagavond 16 mei staat er een beeldvormende avond op de agenda van de Gemeente Meierijstad. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode en zal om 19.30 uur van start gaan.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

Raadzaal:

  • Toegang Sociaal Domein (19.30-20.30 uur)

Het Sociaal Domein bestaat uit jeugdhulp, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en participatie. Inwoners met een hulpvraag kunnen bij de gemeente terecht. Wat doet de gemeente? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke ontwikkelingen zijn er?

  • Meierijstad aan zet, groenblauwe gebiedsontwikkelingen 2019-2027 (20.45-21.45 uur).

Het meerjarenprogramma groenblauwe gebiedsontwikkelingen 2019-2027 én het uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019-2022 worden toegelicht. Dit doet de gemeente samen met betrokken externe bureaus. Hierna wordt met de gemeenteraad in gesprek gegaan.

Toelichting: Meerjarenprogramma groenblauwe gebiedsontwikkelingen 2019-2027 In het meerjarenprogramma worden de in voorbereiding zijnde projecten en projectideeën omschreven die in Meierijstad spelen. Het betreft de thema’s natuur en/ of water. Dit programma is een planningsmodel voor de middellange termijn. Het voorziet in een oplossingsgerichte, samenhangende en integrale aanpak om de bestuurlijke ambities te behalen. Het levert een bijdrage aan de gezamenlijke koers. Daarnaast is het ook een middel om uiteenlopende fondsen (Provinciaal, Nationaal en Europees) te verleiden om (substantiële) financiële bijdragen te leveren voor realisatie van de bestuurlijke ambities.

Toelichting: Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019-2022

In relatie tot dit meerjarenprogramma wordt toegelicht hoe en welke gebiedsontwikkelingen in Meierijstad bijdragen aan het versterken van de robuuste groenblauwe structuren. Denk hierbij aan de beekdalen, het Duits lijntje en de Vlagheide. In september 2019 wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd. Dan wordt gevraagd om het uitvoeringskrediet (of een deel hiervan) voor de daadwerkelijke uitvoering van deze robuuste structuren voor de periode 2019-2022 beschikbaar te stellen. Hierbij wordtde input van de raad meegenomen.

Parallelle zaal:

  • Voortgang uitvoeringsprogramma Dienstverlening (19.30-20.30 uur)

Welke projecten en activiteiten zijn er op het gebied van dienstverlening? Hoe zit het met de telefonische bereikbaarheid en de digitale dienstverlening?

  • Informatiebeleidsplan en Informatieveiligheid (20.45-21.45 uur)

Wat is de status van de 5 sporen uit het informatiebeleidsplan? Wat is de uitkomst van de kwetsbaarheidstest en wat zijn de bestuurlijke principes voor informatieveiligheid?

Wilt u inspreken tijdens de beeldvormende avond?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 15 mei, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

Wist u dat?

U tijdens de beeldvormende avond ook kunt inspreken op onderwerpen die niet op het programma staan? Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met de griffie.

Beeldvormende avond gemeente Meierijstad

Tip de redactie!