19 januari Gemeenteraadsvergadering

De agendacommissie heeft besloten om de geplande beeldvormende avond van 19 januari te gebruiken voor een extra raadsvergadering. Op deze avond wordt het coalitieprogramma besproken en worden de wethouders benoemd. Ook worden er zes raadsleden benoemd die de vrijgevallen plaatsen invullen die ontstaan door de benoeming van de wethouders.

Omdat er nog geen collegewerkprogramma is, zijn er na deze raadsvergadering nog geen voorstellen gereed die door de raad besproken moeten worden. Om deze reden heeft de agendacommissie besloten om de 2e raadscyclus te laten vervallen. Dat betekent dat de commissievergaderingen van 26 januari en de raads-vergadering van 2 februari komen te vervallen.

Voorlopige raadsagenda 19 januari 2017

1. Opening

2. Installatie raadslid Wouters

3. Vaststelling agenda

4. Rondvraag

5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 2 januari 2017

7. Wijziging regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden

8. Wijziging programmabegroting Meierijstad 2017 en meerjarenraming Meierijstad 2018 – 2020

9. Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester

10. Bespreking coalitieakkoord 2017 – 2022

11. Benoeming van wethouders

12. Installatie van wethouders Schorsing

13. Benoemen onderzoekscommissie geloofsbrieven

14. Onderzoek geloofsbrieven raadsleden als gevolg van benoeming wethouders

15. Installatie van raadsleden

16. Benoeming burgercommissieleden

17. Installatie burgercommissieleden

18. Benoeming leden werkgeverscommissie Meierijstad

19. Sluiting

 
Tip de redactie!