Het College van B&W van Meierijstad heeft het voornemen om vanaf 1-1-2018 een subsidie beschikbaar te stellen aan particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen. Over dit voorstel besluit de gemeenteraad naar verwachting op 12 oktober a.s. Met deze financiële stimulans wordt een stap gezet naar een energie neutrale gemeente in 2050.

Met het voorstel geeft het College invulling aan een motie waarin door de raad gevraagd is onderzoek te doen naar de mogelijkheden van vrijstelling van leges voor energie neutrale bouw of verbouw. In de gedachte dat dit verduurzaming zal bevorderen. Dat is ook de ambitie van dit College. Wethouder van Rooijen (duurzaamheid): “Gemeente Meierijstad wil een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid hebben en een stimuleringsmaatregel past in die ambitie. Uit het onderzoek van de gemeente komt echter naar voren dat bij stimulering van verduurzaming via legesvrijstelling, een groot aantal maatregelen buiten de boot zouden vallen omdat deze vergunning- (en dus ook leges-) vrij zijn. Bovendien lenen leges zich, juridisch gezien, niet voor vrijstelling. Het College heeft daarom gezocht naar andere wegen om toch invulling te geven aan het doel om vastgoedeigenaren over de drempel te helpen.”

Bestaande woningen

Veruit de grootste uitdaging om de duurzaamheidsambitie te verwezenlijken ligt dan ook in de verduurzaming van op dit moment al bestaand vastgoed.

Met de maatregel wil het College zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in de gelegenheid stellen aanspraak te maken op de subsidieregeling; zowel voor vergunningplichtige duurzaamheidsmaatregelen áls voor aanpassingen die niet vergunningplichtig zijn. Bijvoorbeeld verbetering van de thermische isolatie van panden of energieopwekking via zonnepanelen.

Subsidieverordening

Voor de toekenning van subsidies zullen regels gesteld worden in een subsidieverordening. Als de raad deze verordening vaststelt, kunnen burgers vanaf 1-1-2018 t/m uiterlijk 31-12-2019 aanspraak maken op een bijdrage. Voorafgaand aan de inwerkingtreding worden de regels breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners.
Tip de redactie!