De vergadering staat in het teken van de behandeling van de begroting 2018. Het is de eerste begroting van de gemeente Meierijstad. De begroting is structureel sluitend. Daarnaast
staat de begrotingswijziging naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2017 op de agenda.

Algemene beschouwingen begroting 2018

Bij de begrotingsbehandeling houden de fracties hun algemene beschouwingen. Zij geven daarbij hun kijk op de in de begroting voorgestelde wensen en plannen voor 2018. Waar is geld voor gereserveerd? Op welke posten moet er nog aanpassing komen? Alle fracties mogen in de algemene beschouwingen hun visie geven op de begroting en kunnen met wijzigings-voorstellen komen.

Bestuursrapportage

Het college rapporteert twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de voortgang van activiteiten en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. Net als bij
de begroting is het aan de raad om naar aanleiding van de tussentijdse rapportage een begrotingswijziging vast te stellen.
Tip de redactie!