Aanstaande donderdag zal in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een raadsvergadering plaatsvinden. De vergadering zal om 19.30 uur starten en de voorzitter van deze vergadering is Burgemeester Kees van Rooij. Hieronder de voorlopige agenda voor de vergadering van a.s. donderdag.

Voorlopige agenda raad 18 januari 2018

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Rondvraag

4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde

5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 7 en 14 december 2017

6. Ingekomen stukken

Hamerstukken:

7. Wijziging controleverordening 2017 gemeente Meierijstad

8. Vaststelling inschrijvingsleidraad aanbesteding accountantsdiensten gemeente Meierijstad

9. Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet renovatie sportpark De Neul in Sint-Oedenrode

10. Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht gemeente Meierijstad

11. Vaststelling wegsleepverordening Meierijstad

12. Vaststelling havenbeheersverordening Meierijstad

13. Vaststelling nota verbonden partijen Meierijstad

14. Vaststelling beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Meierijstad

Bespreekstukken:

15. Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (2e wijziging)

16. Vaststelling verordening maatschappelijk ondersteuning Meierijstad 2018

17. Instemmen met herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021

18. Sluiting
Tip de redactie!