logo Gemeente Meierijstad

Meierijstad wil zich met mooie, veilige én afwisselende evenementen richten op de eigen inwoners én bezoekers van buiten. Het nieuwe evenementenbeleid dat het College van B&W presenteert, maakt dat mogelijk. Het stimuleert evenementen duurzaam op te zetten, zowel in economisch áls ecologisch opzicht.

Nieuw evenementenbeleid Meierijstad

In het nieuwe evenementenbeleid Meierijstad gaat het erom duidelijk te maken wat wel en niet kan, hoe zaken aangepakt worden en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. Het geharmoniseerde evenementenbeleid is in twee delen gesplitst: een kaderstellende nota een uitvoeringsnota. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de kaderstellende nota ”Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’ met hierin de visie op evenementen. Wethouder Harry van Rooijen: “Ik ben trots op dit mooie gezamenlijke resultaat!; want velen hebben hieraan bijgedragen. Evenementen leven enorm in onze gemeenschap. Het is ook duidelijk geworden dat we niet tegemoet kunnen komen aan álle geuite wensen en behoeften. Het nieuwe evenementenbeleid betekent óók keuzes maken en daarmee duidelijkheid scheppen om samen te komen tot prachtige evenementen in Meierijstad; én er samen van te kunnen genieten” De uitvoeringsnota stelt het college in januari 2019 vast; hierin worden alle regels, procedures en afspraken vastgelegd.

Ruimte voor evenementen

Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan diverse ambities binnen kunst & cultuur, economie, leefbaarheid, citymarketing en recreatie & toerisme. Meierijstad wil maximale ruimte bieden aan evenementen. Er wordt wat meer gevraagd van organisatoren; denk aan tijdige aanvragen/meldingen met volledige en duidelijke informatie. Tegelijkertijd gaat de gemeente de organisatoren beter faciliteren; denk aan een heldere procedure, een actuele en dynamische evenementenkalender, beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen, ondersteuning bij bebordingsplannen, inzet vanuit de gemeentewerf, een duidelijke klachten- en meldingenprocedure etc.

Duurzaamheid

Evenementen worden steeds duurzamer. Bewust gebruik van energie, beperken en scheiden van afval, hergebruik van materialen, voorkomen van voedselverspilling zijn maatregelen die in toenemende mate door organisatoren worden getroffen. Ook de gezondheid van bezoekers en  omwonenden wordt beschermd; Het maximaal toegestane geluidsniveau is om die reden 5 decibel verlaagd ten opzichte van de huidige situatie. Een verdere verduurzaming van evenementen vraagt om een gezamenlijke inspanning van gemeente en organisatoren. Het streven is om tot een convenant te komen met de organisatoren van (grotere) evenementen in Meierijstad. Dat sluit aan bij de duurzaamheidsvisie die de gemeente in november heeft vastgesteld.

Inloopavond 26 november

Op maandagavond 26 november a.s. is er van 18.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond in ’t Spectrum in Schijndel. Belangstellenden die behoefte hebben aan meer informatie of een nadere uitleg over de kaderstellende nota, zijn van harte welkom tijdens deze inloopavond.

Evenementen, Hartemert

 

Tip de redactie!